Заповеди за сключване на договори, със спечелилите участници в проведения на 16 август 2022 г. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади - 082022

      След като ми бе представен протокол на комисия от проведения на 16 август 2022 г. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади –общинска частна и публична собственост, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съгласно чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба №8 от 25.06.2020 г. на Общински съвет- Годеч за реда за придобиване, управление и  разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч
НАРЕЖДАМ ...
... ... ...
Заповед РД-303 Вера Александрова Бояджиева
Заповед РД-304 Христо Димитров Бояджиев
Заповед РД-305 АЛЕКС Н ТРЕЙД ЕООД
Заповед РД-306 Лиляна Василева Георгиева
Заповед РД-307 Кристина Николаева Симеонова
Заповед РД-308 Александър Пламенов Консулов
Заповед РД-309 Алекс Емилов Ташев
Заповед РД-310 Даниела Стоянова Владимирова
Заповед РД-311 Асен Василев Асенов
Заповед РД-312 Димитър Николаев Рангелов
Заповед РД-313 Борислав Михайлов Трайков
Заповед РД-314  Георги Александров Борисов
Заповед РД-315 Александър Георгиев Александров
==============================================================