Заповеди за сключване на договори с участници в проведения на 16 август 2022 г. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти, съгласно чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи -- 09092022

        След като ми бе представен протокол на комисия от проведения на 16 август 2022 г. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади –общинска частна и публична собственост, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съгласно чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба №8 от 25.06.2020 г. на Общински съвет- Годеч за реда за придобиване, управление и  разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч, ... ... ...  
Н А Р Е Ж Д А М:  
Да се сключи договор за отдаване под наем на поземлени имоти - общинска собственост  ...  ... ...
... ...

Заповед РД-331 /08.09.2022г. --  Даниела Стоянова
Заповед РД-332 /08.09.2022г.  --  Христо Бояджиев
Заповед РД-333 /08.09.2022г.  --  Алекс Ташев
==============================================