Заповед РД-374 за предсрочно прекратяване действието на договори за отдаване под наем на земеделска земя - 06102022

З А П О В Е Д  № РД-374
гр. Годеч, 05.10.2022 г.

        На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 101, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 15, ал. 1, т. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 6.2. б) от договори за отдаване под наем на земеделска земя № 5059 от 31.08.2018 г., № 5138 от 29.07.2019 г. и № 5193 от 22.07.2020 г., заповед № 477 от 18.11.2019 г. на Кмета на Община Годеч и във връзка с уведомление от наемателя г-жа Петра Николова Иставрова, регистрирано в деловодната система на Община Годеч с вх. № 94-П-100 от 29.09.2022 г.
Н А Р Е Ж Д А М :
Прекратявам предсрочно действието на договори за отдаване под наем на земеделска земя:
№ 5059 от 31.08.2018 г.;  № 5138 от 29.07.2019 г.;  № 5193 от 22.07.2020 г.
сключени между Община Годеч и г-жа Петра Николова Иставрова, считано от 30.10.2022 г.
... ... ...
Вижте заповед №РД-374  --  ТУК:
===========================================