Заповед РД-468 за предсрочно прекратяване действието на договор №5326, за отдаване под наем на земеделска земя --29122022

         На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 1, т. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 6.2. б) от договор за отдаване под наем на земеделска земя № 5326 от 14.12.2021 г., заповед № 477 от 18.11.2019 г. на Кмета на Община Годеч и във връзка със заявление за прекратяване на договор, от наемателя  ...

Заповед № РД-468/29.12.2022г.  --  М. Цветкова  -- договор №5326

==================================================