Заповед за откриване на Процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади на на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро състояние -- 16012023

З А П О В Е Д  № РД-15
гр. Годеч 16.01.2023 г.

         На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 65, чл. 20, ал. 1 и чл. 100, ал. 2 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч и в изпълнение на Решения №57 от 16.06.2022 г. и №102 от 23.12.2022 г.  на Общински съвет – Годеч
О Т К Р И В А М
   Процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади – общинска частна и публична собственост, на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.

Вижте Заповед РД-15 -- ТУК:

Вижте Приложението -- ТУК:
===================================