ЗАПОВЕД № РД-59 -- откриване на Процедура за отдаване под наем за индивидуално ползване на общински пасища, мери и ливади на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна си

З А П О В Е Д
№ РД-59 / 27.02.2023 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 24а, ал. 6, т. 4 и чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл. 99 и чл. 100 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи и във връзка с Решения  №6 и №7 от 31.01.2023 г. на Общински съвет -Годеч

О Т К Р И В А М:
Процедура за отдаване под наем, считано от 01.10.2023 г. за индивидуално ползване на общински пасища, мери и ливади на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм. ... ...
... ... ...
Общински пасища, мери и ливади се отдават под наем при спазване на изискванията на чл. 37и, ал. 1 – 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. ... ...
... ... ...
Вижте Заповед № РД-59  --  ТУК:

=====================================================