Обява на Процедура за отдаване под наем за индивидуално ползване на общински пасища, мери и ливади, при спазване на изискванията на чл. 37и, ал. 1 – 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи -- 28022023

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg


      На основание  чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и заповед № РД-59 от 27.02.2023 г. на зам.-кмета на Община Годеч и Решения  №6 и №7 от 31.01.2023 г. на Общински съвет -Годеч

О Б Щ И Н А    Г О Д Е Ч
О Б Я В Я В А  :

          Процедура за отдаване под наем за индивидуално ползване на общински  пасища, мери и ливади на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, по списък Приложение №2, одобрен с Решение №7/31.01.2023 г. на Общински съвет-Годеч.
       Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите лица, които имат регистрирани животновъдни обекти на територията на община Годеч, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и/или до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство на месо и животни от местни (автохтонни) породи, се разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория.
      Срок за подаване на заявленията по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ:  от 01.03.2023 г. до 10.03.2023 г. в деловодството в сградата на Община Годеч - гр. Годеч, пл. Свобода №1.
Одобрените образци на заявленията по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ са публикувани на интернет страницата на Министерство на земеделието.
       Общинските поземлени имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади се отдават под наем при спазване на изискванията на чл. 37и, ал. 1 – 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 
      Срок на договорите: 10 /десет/ стопански години, считано от 01.10.2023 година.
Списък Приложение №2, одобрен с Решение №7/31.01.2023 г. на Общински съвет-Годеч е неразделна част от настоящата обява.

Вижте обявата -- ТУК:
Образци на документи за изтегляне --  ТУК:
Приложение №2
, към Решение №7/31.01.2023 г. на ОбС-Годеч --  ТУК: 
-------------------------------------

Публикувано на 19.04.2023 г.  /Приложение №1 към Решение №48 на Общински Съвет - Годеч/
Допълнителен списък на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване за стопанската 2023/24 година
========================================================