ПРОТОКОЛ на комисия, съгл. чл. 81 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч -- 28022023

      С настоящия протокол, комисията определя спечелилите участници в Публичения търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади - общинска частна и публична собственост, в който се допускат до участие както собственици на пасещни селскостопански животни, така и лица, които поемат задължение да ге поддържат в добро земеделско и екологично състояние.
      В класирането на участниците комисията установи предложена еднаква най-висока крайна цена за 1 (един) имот от двама участника. На основание чл. 77, ал. 4 от Наредба № 8 на Общински съвет-Годеч, следва да се проведе публичен търг с явно наддаване на допълнително оповестена дата. Явният търг следва да се проведе между долуописаните участници, а именно:
за позиция: 804-ГИНЦИ-14903.56.8- 56008-Пасище с храсти-РАВНИЩЕ- Xкат.-1,614 д-ка
1 - во равно: Любомир Красимиров Станимиров – 58,21 лв.
1 - во равно: Симеон Иванов Владимиров – 58,21 лв.

     Класирането на участниците е съгласно предложените оферти по отношение на всеки един поземлен имот, като договор за наем следва да бъде сключен с участника, предложил най-висока крайна цена и класиран на първо място за съответния имот.

Вижте  Протокола -- ТУК

======================================================