Съобщение за насрочване на търг с явно наддаване между участници класирани на 1-во място с предложени еднакви най-високи цени на проведения на 16.02.2023 г. публичен търг с тайно наддаване -- 01032023

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

       Във връзка с проведения на 16.02.2023 г. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади на основание чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските и протокола на комисията провела търга, се насрочва на 02.03.2023 г. от 11,00 ч. в малката заседателна зала в сградата на Община Годеч търг с явно наддаване между участниците за долуописаният имот, класирани на 1-во място с предложени еднакви най-високи цени, както следва:

№ по ред -- 804
Землище  -- ГИНЦИ
Идентификатор от АГКК --  14903.56.8
ИМОТ №  КВС --  56008
НТП --  Пасище с храсти
МЕСТНОСТ  --  РАВНИЩЕ
Категория -- X
Площ от АГКК  --  1,614 /дка/
лв/дка -- 15,00 лв.
Начал-на цена за имот лева -- 24,21 лв/
Депозит лева --  3,63 лв.
------------------------------------------------------        
1 - во равно: Любомир Красимиров Станимиров – 58,21 лв.
1 - во равно: Симеон Иванов Владимиров – 58,21 лв.

       Явният търг ще се проведе между двамата участника, класирани на първо място, като началната цена е достигнатата цена от 58,21 лв. Наддавателната стъпка е 1 / един/ лев. При явяване само на един от участниците, същият се обявява за спечелил търга на цена с поне една стъпка над достигнатото предложение. В случай, че предложилите еднаква цена участници не се явят на насроченото явно наддаване, договор се сключва с участника, класиран на второ място. Депозитите на участниците, неявили се на насроченото явно наддаване се задържат. 
     Съгласно разпоредбата на чл. 77, ал. 4 от Наредба №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч,  с публикуването на настоящото съобщение на официалната интернет страница на Община Годеч се счита, че участниците са уведомени за провеждането на насрочения явен търг.

Вижте обявата ТУК:
==========================================