Заповеди за сключване на договори с участници, класирани на второ място, в проведения на 16 февруари 2023 г. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти -- 22032023

       След като ми бе представен протокол на комисия ... ... ...  и във връзка с регистрирано заявление за отказ на участник, класиран на първо място ... ... ...
Н А Р Е Ж Д А М:
           Да се сключи договор за отдаване под наем на поземлени имоти - общинска собственост, ... ... ...  с участника, класиран на второ място    ...   ...   ...

Вижте - заповед № РД-111 - ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО ВЕЛИНОВ  ЕООД
Вижте - заповед № РД-112 - ЗЕМЕДЕЛСКИ ЦЕНТЪР ПЕТРОВ  ЕООД

=============================================