ПРОТОКОЛ по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади за 2023-24 година

П Р О Т О К О Л
по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади


      Днес, 27.04.2023 година в заседателната зала в сградата на общинска администрация гр. Годеч, на заключително заседание, комисията в състав:
Председател: инж. Ангел Ангелов - директор на дирекция ТУЕП и
Членове:
Огнян Ненчев – юрист;
... ... ...
     В дейността си комисията установи, че в срока по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ в деловодството на община Годеч са подадени 32 /тридесет и две/ заявления от 29 броя заявители /Приложение № 1 от протокола/,
... ... ...
Изтеглете Протокола и приложенията --  ТУК:
------------------------------------------
Протокол от дейността на комисията
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6

      Извършеното разпределение е ОКОНЧАТЕЛНО, поради наличието на необходимата за всяко правоимащо лице площ, определена в съответствие с разпоредбата на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ, както и обстоятелството, че са останали неразпределени площи пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в землищата на населените места на територията на община Годеч.
     Настоящият протокол може да бъде обжалван по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок от публикуването му пред районния съд. Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди друго.

Публикувано: 28.04.2023 година.
==================================================