ПРОТОКОЛ от дейността на комисията по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделски земи -- 01062023

Вижте Протокола ТУК:        

       Днес, 31.05.2023 г. в 13,00 ч. в изпълнение на Заповед № РД-170/02.05.2023 г. на Надя Сотирова-ЗАМЕСТНИК-КМЕТ на ОБЩИНА ГОДЕЧ за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни имоти – частна  общинска собственост, представляващи земеделски земи на територията на Община Годеч, съгласно чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, назначената комисия със Заповед № РД-208/31.05.2023 г.  в състав:
Председател:  
Ина Ламбева- юрист, външен консултант на Община Годеч, съгласно договор № Д-03/05.01.2023г.
и
Членове: 
1. Цветомира Николаева Сергиева-директор на дирекция АОФСД
2. инж. Ангел Радков Ангелов-директор на дирекция ТУЕП
3. Надя Станкова -ст. експерт в дирекция ТУЕП
4. Валентина Георгиева Георгиева-специалист в дирекция ТУЕП
извърши процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни имоти – частна  общинска собственост, представляващи земеделски земи с начин на трайно ползване различно от пасища, мери и ливади на територията на Община Годеч, съгласно чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.
... ... ...
За участие в процедурата в законоустановения срок заявления са подали следните двадесет и един участника ... ... ...
... ... ...
      След като разгледа подадените документи, изискващи се за участие в търга и установи, че участниците са подали всички изискуеми документи от условията на търга, съгласно утвърдената тръжна документация, комисията пристъпи към отваряне на ценовите оферти по реда на тяхното подаване.
      В изпълнение на условията за провеждане на търга по т. 11.5 от тръжната документация, комисията извърши служебна проверка за верността на декларираните от участниците данни за липса на задължения към Община Годеч /декларация по образец, Приложение №3 към документацията/.  При проверката се установи, че  участниците в настоящият търг нямат задължения към Община Годеч, въз основа на което комисията пристъпи към класиране на техните оферти по отношение на всеки един поземлен имот, като договор за наем следва да бъде сключен с участника, класиран на първо място за съответния имот, както следва: ... ... ...

Вижте ПРОТОКОЛА тук:

==========================================================================