Заповед за сключване на договор с участник в проведения на 31 май 2023 г. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински поземлени имоти