ЗАПОВЕД за прекратяване предсрочно действието на договор за отдаване под наем на земеделска земя № 2966/05.10.2017 г. -- 05072023

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д  № РД-277
гр. Годеч, 04.07.2023 г.

     На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 1, т. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 6.2. б) от договор за отдаване под наем на земеделска земя № 2966 от 05.10.2017 г., заповед № 477 от 18.11.2019 г. на Кмета на Община Годеч и във връзка със заявление от наемателя г-жа Петя Ангелова Станоева, регистрирано в деловодната система на Община Годеч с вх. № 94-П-57 от 22.06.2023 г.

Н А Р Е Ж Д А М :

I. Прекратявам предсрочно действието на договор за отдаване под наем на земеделска земя № 2966 от 05.10.2017 г. сключен между Община Годеч и г-жа Петя Ангелова Станоева, считано от 01.10.2023 г.
II. Възлагам на Емилия Николова-старши експерт ,,Екология” към Община Годеч да отрази прекратяването на договора в електронната система ,,Е-Община” и да предостави копие от настоящата заповед на наемателя.
III. Заповедта да се обяви на информационно табло пред сградата на Община Годеч и да се публикува на официалната интернет страницата на Община Годеч.
IV. Заповедта подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок по реда определен в Административнопроцесуалния кодекс.
       Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица.
Контрол по изпълнение на заповедта, възлагам на инж. Ангел Ангелов - директор на Дирекция ТУЕП в Община Годеч.


НАДЯ СОТИРОВА
ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

/Оправомощена със Заповед № 477 от 18.11.2019 г. на Кмета на Община Годеч/

=========================================