О Б Я В Я В А на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в ИИС на БАБХ, съгласно чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

      В изпълнение на Заповед № РД-318/15.08.2023 година на Надя Сотирова- зам.-кмет на Община Годеч /оправомощена със Заповед №477/18.11.2019 г. на Кмета на Община Годеч/ и на основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл. 67 от Наредба №8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч и в изпълнение на Решение №70 от 21.07.2023 г. на Общински съвет – Годеч,

ОБЩИНА  ГОДЕЧ  ОБЯВЯВА

      Процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади – общинска частна и публична собственост, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съгласно чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

за срок от 1 /една/ стопанска година, считано от 01.10.2023 г. /стопанската 2023/2024 година/

Условия на публичния търг с тайно наддаване:

1. В обявения търг се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в  Интегрираната информационна система на БАБХ, съгл. чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
2. Начална тръжна цена за имот се определя, съгласно т. 3 от Решение №70/21.07.2023 г. на Общински съвет – Годеч, а именно 15,00 лв./дка.
3. Стъпка за наддаване на имот – 1.00 /един лев / лв. Крайната цена се формира като сбор от началната цена на имота / кол. 9/ и предложените от участника стъпки за наддаване.
4. Характеристика на имотите и начална цена на публичния търг с тайно наддаване:   Вижте ТУК: 
Списъкът с имотите е публикуван на официалната интернет-страница на Община Годеч https://www.godech.bg/, съгласно Приложение №1 от Решение №70 от 21.07.2023 г. на Общински съвет-Годеч. 
5. Депозит за участие в търга за всеки отделен имот се определя съгласно горепосочената таблица /колонка № 10/.
6. Тръжна документация се закупува в касата на Община Годеч - гр. Годеч, пл.”Свобода” № 1 на цена от 24,00 лева с вкл. ДДС.
7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита: 30.08.2023 г.
8. Краен срок за внасяне на депозита и за приемане на изискуемите документи: 18.09.2023 г. до 16.30 часа в деловодството на Община Годеч.
9. Провеждане на търга: на 19.09.2023 г. от 13:00 часа в заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч - гр. Годеч, пл. Свобода №1.
10. На основание чл. 97, ал. 2 от Наредба №8 от 25.06.2020 г. на Общински съвет-Годеч за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч, ако лицето, спечелило търга не извърши в четиринадесет дневен срок дължимото плащане, както и другите престации по сделката, определени в заповедта, се счита, че то се отказва от сключване на договора. В този случай внесеният от него депозит се задържа, а кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице може да обяви служебно за спечелил участникът, класиран на второ място.

     За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл. Свобода №1, тел. 0729/22213, лице за контакт: инж. Ангел Ангелов – Директор на Дирекция ТУЕП.

Дата: 30.08.2023 г.
----------------------------------
Обява на търг --  изтеглете ТУК: 
Опис на имоти  --  
изтеглете ТУК:  
====================================================