Обява за набиране на доброволци за Община Годеч (2)

документи за кандидатстване

Обява за набиране на доброволци за Община Годеч

На основание чл.4 от Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последствията от тях (Наредбата), и решение №126/25.10.2012г. на Общински съвет Годеч, с което е одобрено създаването на доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации на територията на община Годеч.

Доброволното формирование е определено с решение №52/31.05.2017г. на Общински съвет – Годеч да бъде в състав до 20 човека.

Доброволците получават възнаграждения съобразно извършените дейности, както следва:

1. сто на сто от минималната часова работна заплата за страната - за обучение с продължителност до 10 дни на година, пропорционално на часовете на участие в обучението (при минимална работна заплата 460лв. – 2,78лв. на час);

2. двеста на сто от минималната часова работна заплата за страната - за изпълнение на спасителни задачи за защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях до 20 дни на година, пропорционално на отработените часове на участие в дейностите. (при минимална работна заплата 460лв. – 5,56лв. на час).

  Доброволците поддържат готовност за явяване и изпълнение на задачи, свързани със защита здравето и живота на хората, като:

1. предупреждение;

2. изпълнение на неотложни мерки за намаляване на въздействието;

3. оповестяване;

4. спасителни операции;

5. ограничаване и ликвидиране на пожари;

6. операции по издирване и спасяване;

7. извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи;

8. оказване на първа долекарска помощ на пострадалите при пожари, бедствия и извънредни ситуации;

9. разсредоточаване на културни и материални ценности;

10. други операции, свързани със защита на населението.

Кандидат за доброволец може да е всяко дееспособно навършило 18 години физическо лице, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано.

Кандидатите за доброволци подават до кмета на общината заявление за членство в доброволното формирование съгласно приложение №1 към чл.8 ал.1 от Наредбата.

Към заявлението се прилагат следните документи:

1. формуляр за кандидатстване по образец съгласно приложение №2 към чл.8, ал.2, т.1 от Наредбата;

2. медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво;

3. справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;

4. свидетелство за съдимост;

5. копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;

6. писмено съгласие на работодателя за заетите по трудово или служебно правоотношение;

7. декларация за съгласие за обработка на лични данни;

8. кандидатите за доброволци прилагат и копие от документ за правоспособност за извършване на дейности със специализирана техника и оборудване, и копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство за съответната категория, ако имат такива.

Изразходваните средства по точки 2, 3 и 4 ще бъдат възстановени на кандидатите за доброволци, при представяне на разходооправдателен документ (касов бон).

Срок за подаване на документите – до 17:00 ч. на 08.09.2017 год.

Необходимите документи за кандидатстване може да намерите тук или на място в деловодството на Общинска администрация – Годеч.

Подборът на кандидатите за доброволци ще се извърши от комисия, определена със заповед на кмета на общината.

В едномесечен срок от крайната дата за подаване на документи комисията съставя протокол за одобрените кандидати, с които ще бъде сключен граждански договор (приложение №3 – вариант на примерен договор).

Желаещите кандидати могат да подават документи до кмета на Община Годеч в деловодството на Общината.

За допълнителна информация – тел.: 0729 2 20 14, Кирил Иванов - ст.спец. ГЗ ОМП.

===================================================