О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за длъжност финансов контрольор - 12072021

О Б Я В Л Е Н И Е
За длъжността „Финансов контрольор“ в Община Годеч
месторабота: Община Годеч; срок: до завръщане на титуляра; пълно работно време;

1. Минимални и специфични изисквания предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
1.1. Образование – висше, образователно-квалификационна степен „Магистър”.
1.2. Професионална област – икономика, счетоводство, финанси.
1.3 Професионален опит - две години или придобит IV младши ранг.
1.4. Длъжността се заема по служебно правоотношение, като за целта кандидата следва да отговаря на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител;
1.5. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Цялата ОБЯВА Вижте ТУК:
===========================================