С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „Финансов контрольор“ в Община Годеч - 02082021

С П И С Ъ К
На допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „Финансов контрольор“ в Община Годеч обявен със заповед №274/09.07.2021 г.

І.   Таблица за преценка на представените документи от кандидатите
1.   Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:
- Заявление за участие в конкурс, чл. 17, ал. 2 НПКПМДС
- Декларация, чл. 17, ал. 3, т. 1 НПКПМДС
- Копие от документи за образователно-квалификационна степен
- Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит
- Сертификати
- Автобиография
2.   Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:
- образование: Магистър;
- професионален опит: 2 години;
- минимален ранг за заемане на длъжността: IV младши.
3.    Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:
-Да притежава умения за работа в екип, ориентация към резултати, комуникативна  и професионална компетентност.
-Дигитална компетентност - знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.

 №  Име, презиме и фамилия на кандидата  Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални изисквания за длъжността  Основание за недопускане
 
 1  Иванела Георгиева Николова  да   да   няма

II. Въз основа на направената преценка конкурсната комисия реши:
 Допуска до конкурс кандидата Иванела Георгиева Николова
 Допуснатият кандидат следва да се яви на тест, на 16.08.2021 г. от 10.30 часа в малката зала на  Община Годеч, пл.“Свобода“ № 1.
III. Решаване на тест:
1.Тестът включва въпроси свързани с устройство и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността. Тестът е разработен в три различни варианта. Всеки вариант съдържа 20 (двадесет) затворени въпроса с посочени възможни отговори, като само един отговор е верен.
2. Времето за решаване на теста е 1 /един/ астрономически час.
3. При решаване на теста за всеки верен отговор, кандидатът ще получи по една точка. Максималният брой точки е 20 (двадесет).
4. До следващия етап – интервю, ще се допуска кандидатът, получил не по-малко от 14 точки.
5. Издържалите теста кандидати ще бъдат уведомени писмено лично или чрез e-mail за часа и мястото за провеждане на третия етап на конкурса – интервю.
Комисията реши, предвид практическата насоченост на теста, че кандидата може да  ползва следните нормативни актове: Закон за публичните финанси, Закон за местното  самоуправление и местната администрация, Закон за държавния служител, Закон за  администрацията, Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор.
IV. Интервю с допуснатите кандидати
1. При провеждане на интервюто кандидатът ще отговаря на въпроси на комисията, чиято цел е да провери професионалните и деловите му качества.
2. Въз основа на отговорите всеки член на комисията, преценявайки качествата на кандидата по 5 степенна скала, ще попълни „Формуляр за преценка на кандидати от интервю за експертни служители“ (Приложение № 5 към чл.42, ал.4 от НПКПМДСл).
3. Общият резултат от интервюто на кандидата е сбор от оценките на всеки от членовете на конкурсната комисия, разделен на 5 /пет/,  (7 критерия х 5 точки х 5 членове):5 = 35 точки максимален резултат. Комисията реши минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто да бъде 17 точки или 50% от максималния резултат
V. Окончателен резултат
1. Комисия реши коефициентите, с които да бъдат умножени резултатите от теста и интервюто да бъдат 4 /четири/.
2. Окончателния резултат от провеждането на конкурса е сбор от резултата от теста и резултата от провеждането на интервюто, умножени с определения  в т. 1 коефициент.
3. Максималният резултат от конкурса е 220 точки, а минималният, при който се счита успешно издържан конкурса е 124 точки.


Председател на конкурсната комисия: Валя Манова /п/