Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до провеждане на конкурс за главен архитект на ОБЩИНА ГОДЕЧ

Вижте ТУК:

I. Допуска се до конкурс –
провеждане на тест и интервю – следният кандидат:
     1. арх. И. Тонева с вх. № 94-И-109/25.08.2021 г
II. Не се допускат до конкурс следните кандидати:
     1. арх. Д. Славчева с вх. 94-Д-120/24.08.2021 г.
     2. арх. И. Цветкова с вх. № 94-И-112/01.09.2021 г.

     Основание за недопускане: представените документи за трудов стаж не доказват         изискващия се в обявата професионален опит; некоректно попълнена декларация по чл.107а от Кодекса на труда.
    Допуснатият кандидат следва да се яви на 27.09.2021  г. от 11,00 часа в зала № 211 на  Община Годеч, пл.“Свобода“ № 1 за провеждане на тест и интервю (след успешно преминаване на теста).

В. Манова
Председател на конкурсна комисия
  
================================