ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс по служебно правоотношение за длъжността „Директор“ на дирекция „Административно обслужване и финансово – стопански дейности“ -- 12082022

О   Б  Я   В   Л   Е   Н   И  Е
За провеждане на конкурс по служебно правоотношение за длъжността „Директор“ на дирекция „Административно обслужване и финансово – стопански дейности“, съгласно заповед № РД-291/12.08.2022 г. на Кмета на Община Годеч, месторабота: Община Годеч, срок: постоянен, работно време: 8 часа

1. Минимални и специфични изисквания  за заемане на длъжността:
1.1. Минимална образователна степен - Магистър;
1.2. Професионален опит - 4 години и/или III младши ранг;
1.3. Професионално направление на висшето образование - икономика, счетоводство, финанси;
1.4. Да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.
2. Начин на провеждане на конкурса:
 Етап 1: Допускане по документи.
 Етап 2: Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно общинската администрация.
 Етап 3: Интервю.
 *На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
3. Необходими документи
3.1. Заявление за участие в конкурс – /по образец/  Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.
3.2. Декларация по чл. 17 ал. 3 т. 1 от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение,  не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определената длъжност.
3.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобито в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие от диплома не се прилага.
3.4. Копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит /служебна, трудова или осигурителна книжка/.
3.5.  CV – европейски формат.
3.6. Други документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации по преценка на кандидата.
Забележка: Копията на документите се заверяват от лицето с „Вярно с оригинала” и подпис. 
4. Място и срок за подаване на документите: 
4.1. Документите се подават лично или чрез пълномощник (с оригинал на нотариално заверено пълномощно) в срок от 14 дни от датата на публикуване на обявлението за конкурса /до 26.08.2022 г./,  в деловодството на Община Годеч с адрес: гр. Годеч 2240, пл. „Свобода“ № 1, всеки работен ден от 08,30 до 17,00 часа.
4.2. Документите за участие в конкурса могат да се подават и по електронен път на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., като в този случай заявлението по чл. 17, ал. 2 и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
4.3. Телефон и лице за контакт 0729/22300 – г-жа Камелия Русимова – старши специалист „Човешки ресурси“.
4.4. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на интернет страница: www.godech.bg.
5. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
 Организира, координира, контролира и отговаря за цялостната дейност на дирекция „Административно обслужване и финансово – стопански дейности“, в направленията: финансово – счетоводни дейности, информационни системи, административно обслужване на гражданите и човешки ресурси. Познаване и ползване на нормативни актове, пряко свързани с изпълнението на длъжността - Закона за публичните финанси, Закона за счетоводството, Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за администрацията, Закона за държавния служител и подзаконовите нормативни актове.
 6. Минимален размер на основната заплата 780 лв.
    * при определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в общинската администрация.
7. За информация:
 Адрес: гр. Годеч, Софийска област, пл. “Свобода“ № 1
 Телефон за контакт: 0729/22300
 Лице за контакт: Камелия Русимова – старши специалист „Човешки  ресурси“


     УТВЪРДИЛ: /п/
                              Радослав Асенов
                                          Кмет на Община Годеч

---------------------------------------------------------------------------  

Образци на документи за изтегляне:
Към точка 3.1 -- Заявление за участие –  Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители
Към точка 3.2 --Декларация по чл. 17 ал. 3 т. 1 от лицето за неговото гражданство, както и за други обстоятелства ...

Дата на публикуване: 12.08.2022г.   --- Вижте ОБЯВЛЕНИЕТО -- ТУК:
==============================================================