izbori 2016Mestni izbori Gode`- 2023 Избори в Годеч - 2023

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ОБЩИНА ГОДЕЧ, ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 г.

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240, гр. Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

ПОКАНА
ЗА УЧАСТИЕ В КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА
НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ОБЩИНА ГОДЕЧ

      Във връзка с произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г., на основание чл. 75, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК), каня политическите партии и коалиции за участие в консултациите за определяне състава на Общинската избирателна комисия в Община Годеч. В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции в 49-ото Народно събрание. В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени. Консултациите ще се проведат на 18.08.2023 г. (петък) от 10.00 часа в сградата на Община Годеч, гр. Годеч, пл. ”Свобода” №1, ІІ ет., Малката заседателна зала, стая 211.
    Съгласно чл. 75, ал. 3 и ал. 4 от Изборния кодекс и Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК при консултациите, участващите партии и коалиции представят:
а) писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа имената на предложените лица, ЕГН, длъжност в комисията, образование, специалност, телефон за контакт и партията или коалицията, която ги предлага;
б) заверено копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите – 31.07.2023 г. (по изключение е допустимо предоставяне на удостоверение, издадено по-рано), или заверено копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;
в) пълномощно от лицата, представляващи съответната партията или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;
г) копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (ако все още няма издадена диплома); в случай че документът за завършено висше образование е издаден на чужд език, същият се предоставя заедно с легализиран превод на български език;
д) предложение на партиите и коалициите за резервни членове, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на общинската избирателна комисия не участва в заседанията ѝ повече от 10 дни. Заместването се извършва с решение на Централната избирателна комисия;
е) декларация за съгласие от всяко лице, предложено за член на ОИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (Приложение към Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК).
      Изискванията към членовете на Общинската избирателна комисия, които следва да спазвате в предложенията си за съставите на ОИК, са подробно изложени в Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК.
      Представените документи остават неразделна част от протокола от консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до Централната избирателна комисия.

Приложения:
1. Примерен образец за предложение за състав на ОИК;
2. Декларация - Приложение към Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК
3. Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК

С уважение,     /П/
РАДОСЛАВ АСЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
==================================