Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 - Проект BG05M9OP001-2.002-0148-C0001 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”

Четвъртък, 18 Февруару 2016

Проект BG05M9OP001-2.002-0148-C0001

„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”

           На 16 декември 2015 г. се подписа договор по Проект BG05M9OP001-2.002-0148-C0001 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, схема BG05M9OP0001-2.002 «НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ», финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 год., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд между Министерство на труда и социалната политика и Община Годеч предсавлявана от Радослав Василев Асенов – Кмет. Полученото финансиране е в размер на 490 278.79 лева за срок от двадесет и един месеца, като проекта стартира от 01.02.2016 год. 
и ще продължи до 01.11.2017 год.

Начална информация