Проект и главна цел:

Ремонт и преустройство на ОДЗ „Юрий Гагарин“, находящо се в УПИ II - за детско заведение, кв. 14 по плана на гр. Годеч
Вижте ТУК:
==========================================================

Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на училище „Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Годеч
Вижте ТУК:
==========================================================

Реконструкция на улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях в град Годеч:  ул.”Република” от о.т. 258 до о.т. 301;  ул. „Нишава” от о.т. 161 до о.т. 149;  ул. „Георги Сава Раковски” о.т. 523 до о.т. 268 и  ул. „Георги Сава Раковски” о.т. 264 до о.т. 263“  с № BG06RDNP001-7.001-0150
Вижте ТУК:
========================================================