ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

ПРАВИЛНИК

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ

И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Годеч, декември 2015 г.

Измененията и допълненията, приети с Решение №110 по Протокол №12 от 24.10.2016 г. 

Изменен и допълнен с Решение № 10 по Протокол № 2 от 28.02.2018г

Съдържание

Глава първа

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 3

Глава втора

 

КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 5

Глава трета

 

РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 6

Глава четвърта

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК 7

Глава пета

 

ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 9

Глава шеста

 

ГРУПИ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ 11

Глава седма

 

КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

 

11

 

Глава осма

 

ПЛАНИРАНЕ, ПОДГОТОВКА И   ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

 

14

Глава девета

 

ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ И ДРУГИ АКТОВЕ НА   ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 19

Глава десета

 

КОНТРОЛ ВЪРХУ   АКТОВЕТЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА, ИЗДАДЕНИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ   НА АКТОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 21

Глава единадесета

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ   МЕЖДУ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 23

Глава дванадесета

 

ОБЩИНСКО   СЪТРУДНИЧЕСТВО

 

24

 

Глава тринадесета

 

ПРЕХОДНИ   И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 24

 

Към целия текст: