ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч - 29.12.2016г.

ПОКАНА

за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,

съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 29.12.2016 година от 09,00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

         1. Приемане Програма за работата на Общинския съвет за 2017 година /изх.№ 114/21.12.2016 г./

Вносител: Председателя на ОбС

Становище: ПК по „Евроинтеграция, местно самоуправление и контрол по решенията”

2. Разглеждане на Предложение с вх.№256/21.12.2016 г. (08-00-1508/24.11.2016г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Изменение и допълнение на Наредба от 23.01.2014 г. за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Годеч.

Вносител: Кмета на Община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС"

3. Разглеждане Докладна записка с вх.№ 250/21.12.2016г. (08-00-1608/21.12.2016 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: План-сметката за такса битови отпадъци за 2017 година.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

4. Разглеждане Докладна записка с вх.№ 249/20.12.2016г. (08-00-1599/20.12.2016 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Запис на Заповед в полза на ДФ „Земеделие”.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

5. Разглеждане на Предложение с вх.№251/21.12.2016г. (08-00-1609/21.12.2016г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Бракуване на лек автомобил „Рено Рапид”.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

6. Разглеждане на Предложение с вх.№ 257/21.12.2016 г. (08-00-1610/21.12.2016г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Отдаване под наем на помещения в Младежки дом.

   Вносител: Кмета на община Годеч

   Становище: ПК по „Икономика, бюджет,ФПОС”

7. Разглеждане на Предложение с вх.№252/21.12.2016г. (08-00-1606/21.11.2016г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Искане от Общинска служба по земеделие - гр.Годеч за предоставяне на земи от общински поземлен фонд съгласно §27, ал.2, т.1 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС"

8. Разглеждане на Предложение с вх.№253/21.12.2016г. (08-00-1607/21.11.2016г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Процедура по отчуждаване за достъп до улица с о.т. 468-458а-458 в кв.122 и кв.123 по плана на гр.Годеч.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Устройство на територията"

9. Разглеждане на информация с вх. № 254/21.12.2016г. (08-00-1611/21.11.2016г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Проекти, с които Община Годеч е кандидатствала през 2016 година.

Вносител: Кмета на община Годеч

10. Разглеждане на информация с вх. № 255/21.12.2016г. (08-00-1612/21.11.2016г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Зимна подготовка относно снегопочистването.

Вносител: Кмета на община Годеч

11. Информация за дейността на СУ”Проф.д-р Асен Златаров”, НУ”Христо Ботев” и ДГ”Юрий Гагарин” и отчети за финансовото състояние.

Вносители: Директорите

12. Информация за дейността и изразходваните бюджетни средства от спортните клубове, субсидирани от общинския бюджет през 2016 година.

       13.Други

13.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

                                                            Председател на ОбС – Годеч

                                             Мария Владимирова  

21.12.2016 г.