ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч - 31.01.2017г.

ПОКАНА

за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,

съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 31.01.2017 година от 09,30 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Годишен отчет за изпълнение Програмата за управление на Община Годеч за срока на мандата. / вх.№05/23.01.2017г. (08-00-82/23.01.2017г.)

Вносител: Кмета на община Годеч

Становища: ПК по „Евроинтеграция, МСКР”

2. Разглеждане на Отчет с вх.№ 07/23.01.2017г. (08-00-84/23.01.2017г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Изпълнение на програмата за управление и разпореждане с общинско имущество, състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2016 г.

Вносител: Кмет на община Годеч

Становищe: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 08/23.01.2017г. (08-00-85/23.01.2017г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на територията на община Годеч през 2017 година.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

4. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 03/20.01.2017г. (08-00-76/20.01.2017г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: обща численост и структура на общинска администрация Годеч.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

5. Разглеждане на Доклад с вх.№ 01/10.01.2017г. (08-00-25/10.01.2017г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Бюджет на Община Годеч за 2017 година и Поименен списък за капиталови разходи в бюджета на Община Годеч за 2017 г. Определяне на разпоредители с бюджетни кредити.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет, финанси, приватизация и общинска собственост”

   ПК по „Устройство на територията, ВиК и инженерна инфраструктура, благоустрояване и чистота”

   ПК по „Обществен ред, безопасност на движението, транспорт и пътна инфраструктура”

   ПК по „Евроинтеграция, местно самоуправление и контрол по решенията”

   ПК по „Екология, селско и горско стопанство”

   ПК по „Образование, култура, вероизповедания и читалищна дейност”

   ПК по „Здравеопазване и социална политика”

   ПК по „Комисия за децата, младежта, спорт и туризъм”

   ПК по „Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси”

6. Разглеждане на Предложение вх.№262/27.12.2016г. (08-00-1634/27.12.2016г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Приемане на нова Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч.

Вносител: Кмета на Община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС"

7. Разглеждане Докладна записка с вх.№ 09/23.01.2017 г. (08-00-86/23.01.2017 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Тарифа за наемни цени на общински помещения и терени.        

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

8. Разглеждане Докладна записка с вх.№ 10/23.01.2017 г. (08-00-87/23.01.2017 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Управление на поземлени имоти в горски фонд през стопанската 2016/2017г.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

   ПК по „Екология, селско и горско стопанство”

9. Разглеждане Предложение с вх.№11/23.01.2017 г. (08-00-88/23.01.2017 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Определяне на маломерни имоти от ОПФ за отдаване под наем.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

   ПК по „Екология, селско и горско стопанство”

10. Разглеждане Докладна записка с вх.№12/23.01.2017 г. (08-00-89/23.01.2017г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2016 г. Приемане Общински план за младежта за 2017 г.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Комисия за децата, младежта, спорт и туризъм”

11. Разглеждане Предложение с вх.№06/23.01.2017г. (08-00-83/23.01.2017г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Програма на културни и спортни прояви през 2017 година.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Образование, култура, вероизповедания и читалищна дейност”

12. Разглеждане Докладна записка с вх.№ 04/20.01.2017г. (08-00-68/20.01.2017г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Годеч.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Образование, култура, вероизповедания и читалищна дейност”

13. Други

13.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

Председател на ОбС – Годеч

Мария Владимирова  

23.01.2017 г.