ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч - 23.02.2017

ПОКАНА

за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,

съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 23.02.2017 година от 09,30 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Потвърждаване на Решение № 14 от 13.02.2017 година, взето на подписка.

2. Отчет за дейността на Общински съвет Годеч и неговите комисии за  периода м.юли 2016 г. – м.декември 2016 г. /вх.№ 24/14.02.2017 г./

Вносител: Председателя на ОбС-Годеч

Становище: ПК по „Евроинтеграция, МСКР”

3. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 25/14.02.2017г. (08-00-203/14.02.2017г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Отчет за изпълнение решенията на ОбС за периода м.юли 2016 г. – м.декември 2016 г.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Евроинтеграция, МСКР”

4. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 35/14.02.2017 г. (08-00-217/14.02.2017г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Приемане на списък на пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване от ОПФ, съгласно чл.37и, ал.3 от ЗСПЗЗ.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

ПК по „Екология, селско и горско стопанство”

5. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 26/14.02.2017 г. (08-00-204/14.02.2017г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Годишен план за паша и правила за ползване на мерите и пасищата от ОПФ.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

ПК по „Екология, селско и горско стопанство”

6. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 27/14.02.2017 г. (08-00-205/14.02.2017г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Определяне на земеделски земи и цени за отдаване под наем през стопанската 2017/2018 година.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

ПК по „Екология, селско и горско стопанство”

7. Разглеждане на Предложение с вх.№ 29/14.02.2017г. (08-00-207/14.02.2017г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Искане от Общинска служба по земеделие - гр.Годеч за предоставяне на земи от общински поземлен фонд съгласно §27, ал.2, т.1 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС"

             ПК по „Екология, селско и горско стопанство”

8. Разглеждане на Предложение с вх.№ 36/14.02.2017 г. (08-00-218/14.02.2017г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Списък на маломерни имоти за отдаване под наем за стопанската 2016/2017 година.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС"

             ПК по „Екология, селско и горско стопанство”

9. Разглеждане на Предложение с вх.№ 30/14.02.2017 г. (08-00-208/14.02.2017г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Отдаване под наем на помещение /ритуална зала/ в ПИ № 006756 – гр.Годеч.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

10. Разглеждане на Предложение с вх.№ 31/14.02.2017 г. (08-00-209/14.02.2017г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Определяне на критерии за еднократна помощ за раждане.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси, приватизация и общинска собственост”

11. Разглеждане на Предложение с вх.№ 32/14.02.2017г. (08-00-210/14.02.2017г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Изменение ПУП на гр.Годеч в кв.105.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Устройство на територията”

12. Разглеждане на Предложение с вх.№ 33/14.02.2017г. (08-00-211/14.02.2017г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Изменение плана за регулация на ПИ №163 по плана на с.Шума

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Устройство на територията”

13. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 34/14.02.2017 г. (08-00-213/14.02.2017г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Отчет за изпълнение на краткосрочния план за действие по Общинска програма за управление на отпадъците за 2016 година.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище:   ПК по „Екология, селско и горско стопанство”

14. Доклад за работата на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2016 година (във връзка с чл.7, ал.2 от ЗБППМН).

Вносител: Кмета на община Годеч

15. Доклад за работата на общинската комисия по безопасност на движението.

Вносител: Кмета на община Годеч

16. Информация за дейността на РУ на МВР – гр.Годеч за 2016 година по борбата с престъпността, опазване на обществения ред и безопасността на движението по пътищата в Община Годеч.

17. Други.

                17.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

      

                                                                      Председател на ОбС – Годеч

                                             Мария Владимирова  

15.02.2017 г.