Предложение за обсъждане и приемане на нова Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Годеч

Приложения:
1. Предложение до Об. Съвет
2. Мотиви за приемане на нова Наредба
3. Проект на Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Годеч

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР. ГОДЕЧ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

Мария Владимирова – Председател на Общински съвет-Годеч

                Относно: Приемане на нова Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Годеч

                УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

               Наредбата за пътищата, касаеща управлението на общинските пътища в Община Годеч е приета на основата на общата компетентност по чл.21, ал.2 от ЗМСМА с Решение №2 по Протокол №1 от 27.01.2005 г.

                По своето естество наредбата представлява нормативен административен акт по определението на чл.75, ал.1 от АПК, защото съдържа административноправни норми, отнася се за неопределен и неограничен брой адресати и има многократно правно действие. В същия смисъл е и дефиницията на чл.1а, както и чл.15 от Закона за нормативните актоне /ЗНА/.

            Визираните норми намират място в наредба, която има за цел в съответствие действащи нормативни актове да уреди управлението на общинските пътища в Община Годеч. Наредбата регламентира обществени отношения с местно значение, но съобразно нормативни актове с по-висока степен.

               Съгласно чл.76, ал.З от АПК и чл. 8 от ЗНА подзаконовите нормативни актове, приемани от общинските съвети, следва да се основават на нормативните актове от по-висока степен при уреждането на обществени отношения от местно значение. Следователно, те трябва да третират същите, само и единствено в рамките на допустимите граници, определени от по-висшия нормативен акт, като детайлизират неговото приложение.

               В действащата към момента наредба съществуват хипотези, които са различни и противоречат на нормативни актове с по-висока степен, а именно – Закона за пътищата, Правилникът за прилагане на закона за пътищата, Наредбата за специално ползване на пътищата, приета с ПМС № 179/04.07.2001г., изм. и доп. ДВ, бр. 90 от 15.11.16 г.

               Съгласно чл.21, ал.4, като и чл.26, ал.2 от наредбата, разрешенията по чл.21, ал.2 и съответно разрешенията по чл.26, ал.1 са валидни за срок от една година, които противоречат на нормативен акт с по-висока степен, а именно - Наредбата за специално ползване на пътищата, приета с ПМС № 179/04.07.2001г., изм. и доп. ДВ, бр. 90 от 15.11.16г. /НСПП/. Съгласно чл.8, ал.3 от горепосочената НСПП изрично е въведен 2-годишен срок на валидност, а съгласно чл.13, ал.2 от същата наредба изрично е въведен 6-месечен срок на валидност на горепосочените разрешения.

В чл.1, ал.2 от наредбата е предвидено същата да не се прилага по отношение на пътищата описани в т. 1, т.2 и т.З на горепосочената ал.2. Описаните изключения обаче не съответстват на императивно указаните изключения по чл.1, ал.2 от Закона за пътищата /ЗП/. Извън обхвата на разпоредбата на чл.1, ал.2 от наредбата е останало изискването последната да не се прилага и по отношение на улиците в населените места и селищните образувания, с изключение   на   онези   от   тях,   които   едновременно   са   и   участъци   от републикански или общински пътища, залегнало в разпоредбата на чл.1, ал.2, т.1 от ЗП.             По отношение незаконосъобразността на разпоредбата на чл.19, ал.1 от наредбата, следва да се има предвид, че специалното ползване на пътищата се осъществява с разрешение на собственика или администрацията, управляваща пътя - /чл.18, ал.1 от ЗП/ и се извършва при условия и ред, определени с нарочен акт - /чл.18, ал.3 от ЗП и чл.3 от НСПП/. С наредбите по чл.23 от ЗП не се предоставя възможност на общинският съвет да приема нещо различно, а единствено се „разрешава" на местния орган на власт да съобразява че предмет на регулация по Наредбата на МС са дейности по републиканската пътна мрежа, а на местната наредба - по общински пътища. В чл.19, ал.1 от наредбата са посочени хипотезите, при наличието на които кметът на общината отказва издаването на разрешение за специално ползване на пътя, което води до извод, че неосигурената безопасност на автомобилното движение по Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, установено със становище на органите на МВР, не изключва разрешаване на специалното ползване на пътя, но от друга страна според чл.6, ал.1, т.5 от НСПП подобно положение императивно не позволява издаване на подобно разрешение.

Изискването на документите по чл.22, т.1 и т.4 от наредбата /удостоверение   за   актуално   състояние   на   съдебната   регистрация,   ....   подробен комуникационно-транспортен план за пътните връзки и разположението на обекта, схема с точното километрично местоположение на обекта, разположението му спрямо оста на пътя и отстоянието му от ръба на пътната настилка, както и напречни профили в подходящ мащаб на характерни места в обхвата на пътя/ не намират опора в правилата на чл.9 от НСПП, тъй като в нея като нормативен документ от по-горен ранг не са въведени подобни изисквания. Отделно от това с разпоредбата на чл.9, т.1, т.4 и т.5 от НСПП са въведени изисквания, които не са включени в местната наредба.

Изискванията на визираните документи по чл.24, ал.2 от наредбата - /удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация/, по чл.27,   ал.1   /удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация/ и по чл.29,   ал.2   /удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация/ не намират опора нито в ЗП, нито в НСПП.

С наредбата на Министерски съвет /МС/ не са въведени подобни изисквания. Отделно от това с разпоредбата на чл.14 от НСПП са въведени множество други изисквания, които не са включени в общинската наредба.

Според чл.28, ал.1 и ал.2 от местната наредба е възможно разрешение за специално ползване на пътя да се издаде или откаже и при неизпълнени условия по чл.15, ал.1, т.4 и т.6 и ал.2, т.8 от НСПП, чиито хипотези /от НСПП/ не са включени изцяло или частично в текстовете на оспорваната разпоредба.

Разрешенията по чл.31, чл.32 и чл.ЗЗ от общинската наредба, не са в унисон съответно с разпоредбите на чл.18, чл.19 и чл.20 от НСПП, действаща към настоящия момент. Немалко от изискванията на НСПП, са в резултат на изменения, следващи във времето, при което е следвало извършването на промени в общинската наредба.

С разпоредбите на чл.66, чл.67 и чл.68 от общинската наредба са предвидени различни по размер глоби, несъответни на предвидените законови глоби по чл.52, чл.ЗЗ и чл.54 от ЗП. Също така, с разпоредбата на чл.68 от наредбата са предвидени различни хипотези за налагане на глоби на „ЮЛ и търговци, регистрирани по реда на ТЗ", докато в разпоредбата на чл.54 от ЗП изрично е предвидено налагане на глоби на „юридическите лица и на едноличните търговци".

                Неизвършените до настоящия момент промени в общинската наредба и съществуващите редица несъответствия с нормативни актове от по-висока степен са основание да се приеме нова наредба, която има за цел да отговори в пълен обем на възникналите през това време промени и изисквания

                Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание за обсъждане и приемане на следното:

РЕШЕНИЕ:

                На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местната администрация, чл. 23 от Закона за пътищата, чл.76, ал.3, във връзка с чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.8 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Годеч

РЕШИ:

                1.Отменя Наредба от 01 февруари 2005 г. за пътищата, приета с Решение №2 по Протокол №1 от 27.01.2005 г. на Общински съвет-Годеч.

                2.Приема нова Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Годеч.

               

                Приложение: 1. Проект на Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Годеч

                                         2. Мотиви за приемане на нова Наредба за управление на общинските пътища

ВНОСИТЕЛ:

Мария Владимирова

Председател на ОбС-Годеч