П О К А Н А

за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета на община Годеч за 2016 година

            На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, чл. 50, ал.3 и чл. 51, ал. 1 от Наредба/23.01.2014 г. за условията за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Годеч, председателят на Общинския съвет-Годеч организира публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета на община Годеч за 2016 година. Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета могат да се предоставят в деловодството на Общински съвет-Годеч до 17.00 часа на 18.09.2017 година.

Обсъждането ще се проведе на

21.09.2017 г. от 11.00 часа в голямата заседателна зала в сградата на Община Годеч

/стая №217, втори етаж/

пл. „Свобода” №1

МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА

Председател на Общински съвет-Годеч

ИЗТЕГЛИ ПРИЛОЖЕНИЯ:

Доклад от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч

Одитен доклад №0400114916 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на Община Годеч за 2016 г.

Одитно становище на Годишния финансов отчет на община Годеч за 2016 г.

Приложение №1– Отчет за изпълнение на приходите по бюджета на община Годеч към 31.12.2016 г.

Приложение №2– Отчет за изпълнение на разходите по бюджета на община Годеч към 31.12.2016 г.

Приложение №3 – Отчет за поименният списък на капиталовите разходи към 31.12.2016 г.

Приложение №4– Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейският съюз за 2016 г.

Приложение №5– Годишен отчет за състоянието на общинския дълг на община Годеч за 2016 г.

Приложение №15 – Информация за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2016 година

===============================================================================