ПОКАНА

за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,

съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 28.09.2017 година от 09,30 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.  Отчет за дейността на Общински съвет Годеч и неговите комисии за периода м.януари 2017 г. – м.юни 2017 г. /вх.№ 136/14.09.2017 г./

Вносител: Председателя на ОбС-Годеч

Становище: ПК по „Евроинтеграция, МСКР”

 

2. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 140/14.09.2017г. (08-00-955/14.09.2017г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Отчет за изпълнение решенията на ОбС за периода м.януари 2017 г. – м.юни 2017 г.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Евроинтеграция, МСКР”

3. Разглеждане Предложение вх.№ 128/28.07.2017г. от Мария Владимирова – Председател на ОбС относно: Наредба за управление на общинските пътища на територията на община Годеч.

Вносител: Председателя на ОбС

Становища: ПК по „Евроинтеграция, МСКР”

           ПК по „Обществен ред, БДТПИ”

4. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 130/30.08.2017 г. (08-00-899/30.08.2017г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Отчет за изпълнение на бюджета на Община Годеч и сметките за средства от ЕС за 2016 г. и Отчет за разпределение на целевата субсидия за капиталови разходи от бюджета на Община Годеч за 2016 година.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

5. Информация /вх.№ 138/14.09.2017г./ за изпълнението на бюджета на Община Годеч и сметките за средства от ЕС за първо полугодие на 2017г. (08-00-953/14.09.2017г.)

Вносител: Кмета на община Годеч

6. Разглеждане на Предложение с вх.№ 145/14.09.2017г. (08-00-961/14.09.2017г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Удължаване срока за ползване на предоставена временна финансова помощ на МИГ „Берковица и Годеч”.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС"

7. Разглеждане на Предложение с вх.№ 139/14.09.2017г. (08-00-954/14.09.2017г.) от Надя Сотирова - Зам.-кмет на община Годеч относно: Допълнение на Приложение № 1 към Решение № 84/27.07.2017г. - списък с имоти за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти за индивидуално ползване.

Вносител: Зам.-Кмета на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

             ПК по „Екология, селско и горско стопанство”

8. Разглеждане Предложение с вх.№ 141/14.09.2017г. (08-00-956/14.09.2017г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Искане от Общинска служба по земеделие - гр.Годеч за предоставяне па земи от общински поземлен фонд съгласно §27, ал.2, т.1 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС"

             ПК по „Екология, селско и горско стопанство”

9. Разглеждане на Предложение с вх.№ 137/14.09.2017г. (08-00-957/14.09.2017г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Изменение ПУП на гр.Годеч в кв.77.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Устройство на територията”

10. Разглеждане на Предложение с вх.№ 142/14.09.2017г. (08-00-958/14.09.2017г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Кандидатстване с проект „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по ОП РЧР.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС"

             ПК по „Здравеопазване и социална политика”

11. Разглеждане на Предложение с вх.№ 143/14.09.2017г. (08-00-959/14.09.2017г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Маломерни паралелки за учебната 2017/2018 година в СУ „Проф.д-р Асен Златаров” – гр.Годеч.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становища: ПК по „Образование, КВЧД”

                   ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС"

       

12. Разглеждане на Предложение с вх.№ 144/14.09.2017г. (08-00-960/14.09.2017г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Преразглеждане наемна цена по договор за наем за общински имот със Сдружение „Мисия”.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС"

13. Други

13.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

                                                        Председател на ОбС – Годеч

                                           Мария Владимирова  

14.09.2017 г.