ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч за месец октомври

ПОКАНА

за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,

съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 26.10.2017 година от 09,30 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Потвърждаване на Решениe110 от 11.10.2017 година, взето на подписка.

2. Преразглеждане Решения № 104 и 109 по Протокол № 8 от 28.09.2017 г, върнати за ново обсъждане от Областния управител на Софийска област.

   Становища: ПК по „Устройство на територията”

               ПК по „Евроинтеграция, МСКР”

3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 158/13.10.2017 г. от Мария Владимирова – Председател на ОбС относно: Поправка на допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 48 по Протокол № 5 от 31.05.2017 г.

 Вносител: Кмета на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

             ПК по „Евроинтеграция, МСКР”

4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 160/17.10.2017г. (08-00-1082/17.10.2017г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Замяна на Приложение № 15 от Решение № 100 по Протокол № 8 от 28.09.2017 г.  

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

5. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 161/17.10.2017г. (08-00-1083/17.10.2017г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч за 2017 година и поименния списък за капиталови разходи.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС"

6. Разглеждане на Предложение с вх.№ .162/17.10.2017г. (08-00-1084/17.10.2017г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Актуализиране на Тарифата за отдаване под наем на общински помещения и терени.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

7. Разглеждане на Предложение с вх.№163/17.10.2017г. (08-00-1087/17.10.2017г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Искане от Общинска служба по земеделие - гр.Годеч за предоставяне па земи от общински поземлен фонд съгласно §27, ал.2, т.1 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС"

             ПК по „Екология, селско и горско стопанство”

8. Разглеждане Предложения с вх.№№164 и 165/17.10.2017 г. (08-00-1085 и 1086/17.10.2017 г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Съгласуване схеми за разполагане на преместваеми обекти в кв.70 и кв.110 по плана на град Годеч.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Устройство на територията”

9. Разглеждане на Докладна записка с вх.№166/17.10.2017г. (08-00-1088/17.10.2017г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Прекратяване съсобственост в УПИ IX-за ресторант в кв.29 по плана на гр.Годеч.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС"

10. Разглеждане на Предложение с вх.№ 159/17.10.2017г. (08-00-1081/17.10.2017г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Възлагане оценка за продажба на УПИ XIV в кв.21 по плана на с.Голеш.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС"

11. Разглеждане на Предложение с вх.№ 167/17.10.2017г. (08-00-1089/17.10.2017г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Отдаване под наем на помещение № 5 в УПИ I, кв.136 – гр.Годеч.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС"

12. Разглеждане на Предложение с вх.№ 168/17.10.2017г. (08-00-1091/17.10.2017г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Доклад за изпълнение на общинската Стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2016 – 2017 г.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Здравеопазване и социална политика”

13. Други

13.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

   

                                                          

                                                                       Председател на ОбС – Годеч

                                                    Мария Владимирова  

18.10.2017 г.

=======================================================================================