Покана за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, за месец ноември

ПОКАНА

за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,

съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 30.11.2017 година от 09,30 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 175/22.11.2017г. (08-00-1231/22.11.2017г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч за 2017 година и поименния списък за капиталови разходи.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС"

2. Разглеждане Предложениe с вх.№№176/22.11.2017 г. (08-00-1233/22.11.2017 г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Съгласуване схема за разполагане на преместваем обект до кв.3 и кв.4 по плана на с.Шума.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Устройство на територията”

3. Разглеждане Предложениe с вх.№№177/22.11.2017 г. (08-00-1234/22.11.2017 г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Изменение ПУП на с.Шума в кв.9.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Устройство на територията”

            4. Информация от Кмета на община Годеч относно: Подадени и реализирани проекти в Община Годеч.

Вносител: Кмета на община Годеч

5. Информация от Кмета на община Годеч относно: Работа по Програмите за временна заетост за 2017 година.

Вносител: Кмета на община Годеч

6. Информация от Кмета на община Годеч относно: Подготовка на общината за работа при зимни условия.

Вносител: Кмета на община Годеч

7. Други

7.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

   

                                                                       Председател на ОбС – Годеч

                                                    Мария Владимирова  

22.11.2017г.

===========================================================================