Във връзка с чл.26 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината www.godech.bg, Общински съвет-Годеч предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Правилникът за организацията и дейността на Общински съвет- Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Мотиви за изменение на Правилник

Предложение за изменение на Правилник

дата на публикуване: 2018-01-23

===========================================================================