Покана за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, за месец април 2018г

П О К А Н А

за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,

съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 30.04.2018 година от 13,00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Преразглеждане Решения № 25, № 26 и № 27 по Протокол № 3/30.03.2018 година, върнати за ново обсъждане от Областния управител на Софийска област.

Становища: ПК по „Евроинтеграция, МСКР”

                      ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

  1. Отчет за дейността на Общински съвет Годеч и неговите комисии за периода м.юли 2017 г. – м.декември 2017 г. /вх.№ 55/20.04.2018 г./

Вносител: Председателя на ОбС-Годеч

Становище: ПК по „Евроинтеграция, МСКР”

  1. Разглеждане на Предложение с вх.№56/20.04.2018г. (08-00-421/20.04.2018г.) от Радослав Асенов - Кмет на Община Годеч относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на части от имот – публична общинска собственост на Агенция за социално подпомагане.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

  1. Разглеждане Предложение с вх.№ 57/20.04.2018г. (08-00-422/20.04.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие за 2018 г.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Образование, КВЧД”

  1. Разглеждане Предложение с вх.№ 58/20.04.2018г. (08-00-423/20.04.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Отчет за изпълнение на Програма за закрила на детето за 2017 година и приемане Програма за закрила на детето за 2018 година.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Здравеопазване и социална политика” 

  1. Разглеждане Предложение с вх.№ 59/20.04.2018г. (08-00-424/20.04.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Изменение на действащия план за регулация и застрояване на с.Шума в кв.2.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Устройство на територията”

  1. Разглеждане Предложение с вх.№ 60/20.04.2018г. (08-00-425/20.04.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Изменение на действащия план за регулация и застрояване на с.Шума в кв.12.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Устройство на територията” 

  1. Разглеждане Предложение с вх.№ 61/20.04.2018г. (08-00-426/20.04.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Допускане изработване на план за застрояване на ПИ № 008018 в землището на с.Лопушня.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Устройство на територията”

  1. Други

9.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

      

                                          Председател на ОбС – Годеч

                                          Мария Владимирова  

20.04.2018 г.  
============================================================================