Покана за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета на Община Годеч за 2017 година

      На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, чл. 50, ал.3 и чл. 51, ал. 1 от Наредба/23.01.2014 г. за условията за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Годеч, председателят на Общински съвет-Годеч организира публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета на Община Годеч за 2017 година. Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета могат да се предоставят в деловодството на Общински съвет-Годеч до 17.00 часа на 24.08.2018 година.

Обсъждането ще се проведе на

27.08.2018 г. от 11.00 часа в голямата заседателна зала в сградата на Община Годеч

/стая №217, втори етаж/ пл. „Свобода” №1

МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА

Председател на Общински съвет-Годеч

 

ИЗТЕГЛИ ПРИЛОЖЕНИЯ:

Доклад от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч

Приложение №1 – Отчет за изпълнение на приходите по бюджета на Община Годеч към 31.12.2017 г.

Приложение №2– Отчет за изпълнение на разходите по бюджета на Община Годеч към 31.12.2017 г.

Приложение №3– Отчет за поименният списък на капиталовите разходи към 31.12.2017 г.

Приложение №4– Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейският съюз за 2017 г.

Приложение №5– Годишен отчет за състоянието на общинския дълг на Община Годеч за 2017 г.

Приложение №17– Информация за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2017 година

 

Дата на публикуване:15.08.2018 г.

==============================================================