ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 29.07.2021 година - 23072021

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

       Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 29.07.2021 година от 13.00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане Предложение с вх.№ 104 / 23.07.2021 г. (08-00-1051 / 23.07.2021 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2021 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
2. Разглеждане Предложение с вх.№ 108 / 23.07.2021 г. (08-00-1067 / 23.07.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч и поименния списък на капиталовите разходи за 2021 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
3. Разглеждане Предложение с вх.№ 97/ 23.07.2021 г. (08-00-1060 / 23.07.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Приемане на План за интегрирано развитие на община Годеч за периода 2021-2027 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 109 /23.07.2021 г. от Мария Владимирова – председател на ОбС-Годеч относно: Приемане на Годишен отчет и баланса на „Медицински център-Годеч”ЕООД за 2020 година.
Вносител: Председателя на ОбС
Становище: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС"
5. Разглеждане Предложение с вх.№ 91 / 21.07.2021 г. (08-00-1032 / 21.07.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот с площ от 750 кв. м, представляващ УПИ –IV-общ., кв. 25, с.Мургаш.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
6. Разглеждане Предложение с вх.№ 98 / 23.07.2021 г. (08-00-1057 / 23.07.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ II-1226, кв. 105 по действащия регулационен план на гр.Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
7.Разглеждане Предложение с вх.№ 110 / 23.07.2021 г. (08-00-1068 / 23.07.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стройност на недвижим имот – частна общинска собственост, УПИ I- за общежитие, кв.37 по плана на гр.Годеч.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
8. Разглеждане Предложение с вх.№ 105 / 23.07.2021 г. (08-00-1050 / 23.07.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:  Искане от ОСЗ - гр.Годеч за предоставяне на земи от общински поземлен фонд съгласно §27, ал.2, т.1 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС” 
9. Разглеждане Предложение с вх.№ 111 / 23.07.2021 г. (08-00-1066 / 23.07.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на задание и допускане изработване на ПУП за ПИ 15309.166.74 по кадастралната карта на гр.Годеч, м.“Найденова“, община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
10. Разглеждане Предложение с вх.№ 112 / 23.07.2021 г. (08-00-1062 / 23.07.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на задание и допускане изработване на ПУП за ПИ 15309.21.672 по кадастралната карта на гр.Годеч, м.“Стойкина“, община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
11. Разглеждане Предложение с вх.№ 113 / 23.07.2021 г. (08-00-1063 / 23.07.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на задание и допускане изработване на ПУП за ПИ 15309.22.12 по кадастралната карта на гр.Годеч, община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
12. Разглеждане Предложение с вх.№ 114 / 23.07.2021 г. (08-00-1065 / 23.07.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП на град Годеч, кв. 125.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
13. Разглеждане Предложение с вх.№ 92 / 21.07.2021 г. (08-00-1033 / 21.07.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП на град Годеч в квартал 120, 120а и 128.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
14. Разглеждане Предложение с вх.№ 93 / 21.07.2021 г. (08-00-1035 / 21.07.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП на град Годеч в квартал 134.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
15. Разглеждане Предложение с вх.№ 94 / 21.07.2021 г. (08-00-1034 / 21.07.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП на град Годеч в квартал 132а.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
16. Разглеждане Предложение с вх.№ 95 / 22.07.2021 г. (08-00-1043 / 22.07.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП на град Годеч в квартал 110.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
17. Разглеждане Предложение с вх.№ 99 / 23.07.2021 г. (08-00-1056 / 23.07.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на задание и допускане изработване на ПУП за ПИ 83466.5.2 по кадастралната карта на с.Шума, м.“Дома“, община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
18. Разглеждане Предложение с вх.№ 100/ 23.07.2021 г. (08-00-1055 / 23.07.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на задание и допускане изработване на ПУП за ПИ 44300.6.26 по кадастралната карта на с.Лопушня, м.“Навой“, община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
19. Разглеждане Предложение с вх.№ 101/ 23.07.2021 г. (08-00-1054 / 23.07.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на задание и допускане изработване на ПУП за ПИ 44300.8.44 по кадастралната карта на с.Лопушня, м.“Гувнище“, община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
20. Разглеждане Предложение с вх.№ 115 / 23.07.2021 г. (08-00- 1064 / 23.07.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:  относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП на с.Туден, кв.16.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
21. Разглеждане Предложение с вх.№ 102 / 23.07.2021 г. (08-00-1053 / 23.07.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП на с.Ропот, кв. 2.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
22. Разглеждане Предложение с вх.№ 96 / 23.07.2021 г. (08-00-1046 / 23.07.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП на с.Шума, кв. 12.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
23. Разглеждане Предложение с вх.№ 106 / 23.07.2021 г. (08-00-1059 / 23.07.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:  Включване на ДГ „Юрий Гагарин” и СУ ”Проф. д-р Асен Златаров” в списъка на защитените детски градини и защитените училища за учебната 2021/2022 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „ЗСПОК”
24. Разглеждане Предложение с вх.№ 107 / 23.07.2021 г. (08-00-1058 / 23.07.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:  Включване на СУ ”Проф. д-р Асен Златаров” гр.Годеч в списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2021/2022 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „ЗСПОК”
25. Разглеждане Предложение с вх.№ 103 / 23.07.2021 г. (08-00-1052 / 23.07.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:  Именуване на улица с осови точки №443а, 443б, 443в в кв. 72 по действащия регулационен план на гр.Годеч
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
26.Други
26.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.
  
 Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 27.07.2021 г. от 13,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.  
    
23.07.2021 г.                      Мария Владимирова /П/
                                             Председател на ОбС – Годеч

=================================================================