ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 27.01.2022 година

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

        Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 27.01.2022 година от 13,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:

1.     Разглеждане Отчет с вх.№ (08-00-63/21.01.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Изпълнение на Програмата за управление на община Годеч за 2021 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч

2.     Разглеждане на Предложение с вх.№ 9/ 21.01.2022г. (08-00-64/21.01.2022 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2021 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

3.     Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 1/18.01.2022г. (08-00-52/18.01.2022 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет-Годеч, приети през периода 01.01.2021-30.06.2021 г.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

4.     Разглеждане Предложение с вх.№ 4 /20.01.2022г. (08-00-57/20.01.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Застраховане на имоти – частна общинска собственост.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

5.     Разглеждане Предложение с вх.№ 5 /20.01.2022г.от Мария Владимирова-председател на ОбС-Годеч относно: Определяне на нов размер на месечното възнаграждение на управителя на „Медицински център-Годеч“ ЕООД.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

6.     Разглеждане Предложение с вх.№ 6/20.01.2022г. (08-00-56 /20.01.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Програма за културни и спортни прояви в Община Годеч през 2022 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „ЗСПОК”

7.     Разглеждане на Предложение с вх.№ 7/20.01.2022г. (08-00-55 / 20.01.2022 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2021 г. Приемане Общински план за младежта за 2022 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Младежта и спорта”

8.     Разглеждане Предложение с вх.№ 8/20.01.2022г. (08-00-60 /20.01.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Кандидатстване на Община Годеч по подмярка 19.2 – 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“, финансирана по Програма за развитие на селските райони.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

9.      Разглеждане на Предложение с вх.№ 10/ 21.01.2022г. (08-00-65/21.01.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Съгласуване на схема за разполагане на преместваеми обекти върху терен общинска собственост, находящ се в УПИ XV – общ., кв. 120, гр.Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

10.   Други
10.1.  Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

 Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 25.01.2022 г. от 13,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.  

Мария Владимирова
Председател на ОбС – Годеч

21.01.2022 г.
===========================================