ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 29.03.2022

П О К А Н А
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието мус общинската администрация

         Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 29.03.2022 година от 13,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 31/21.03.2022г. (08-00-298/21.03.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на План за интегрирано развитие на Община Годеч за 2021 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 36/22.03.2022г. (08-00-307/22.03.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Дофинансиране на обществен превоз на пътници по общинска и републиканската транспортна схема със средства от бюджета на Община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 37/22.03.2022г. (08-00-308/22.03.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Изменение на Правилата за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Годеч.       
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
4. Разглеждане Доклад от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Приемане Бюджет на Община Годеч за 2022 година и Поименен списък за капиталови разходи в бюджета на Община Годеч за 2022 г. Определяне на разпоредители с бюджетни кредити.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
5. Разглеждане Предложение с вх.№ 34 /21.03.2022г. (08-00-301/21.03.2022 г.) от Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч относно: Определяне на допълнителен списък на пасища, мери и ливади от ОПФ за индивидуално ползване за стопанската 2022/2023 година.
Вносител: Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч
Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
 ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
6. Разглеждане на Предложение с вх.№ 32/21.03.2022г. (08-00-299/21.03.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Искане от ОСЗ - гр.Годеч за предоставяне на земи от общински поземлен фонд съгласно §27, ал.2, т.1 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
7. Разглеждане на Предложение с вх.№ 35/21.03.2022г. (08-00-303/21.03.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отдаване под наем чрез публично оповестен търг на общински нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ помещение в сграда /ритуална зала/, с площ от 27 кв.м, находящо се в поземлен имот 006756, гр.Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
8. Разглеждане на Предложение с вх.№ 30/ 21.03.2022г. (08-00-297/21.03.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отдаване под наем чрез публично оповестен търг на общински нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ помещения /зала, вътрешна тераса, външна тераса, мазе/, с обща площ от 472 кв.м, находящи се в сградата на Младежки дом, УПИ I, кв. 132а по плана на гр.Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
9. Разглеждане на Предложение с вх.№ 38/22.03.2022г. (08-00-309/22.03.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП на гр.Годеч, кв. 132а.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
10. Разглеждане на Предложение с вх.№ 39/22.03.2022г. (08-00-306/22.03.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП на гр.Годеч, кв. 121.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
11. Разглеждане на Предложение с вх.№ 28/04.03.2022г. (08-00-229/04.03.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП на с.Гинци, кв. 29.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
12. Разглеждане на Предложение с вх.№ 29/18.03.2022г. (08-00-289/18.03.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП на с.Шума, кв. 3.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
13. Разглеждане Предложение с вх.№ 33 / 21.03.2022 г.от Мария Владимирова - председател на ОбС - Годеч относно: Отмяна на Решение №121 по Протокол №11 от 30.11.2021 г. от заседание на ОбС - Годеч.
Вносител: Председател на ОбС-Годеч
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
14. Други
14.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.
   
 Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 25.03.2022 г. от 13,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.  
        
Мария Владимирова
Председател на ОбС – Годеч

22.03.2022 г.
============================================