ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 05.05.2022 година

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинскисъвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието мус общинската администрация

       Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 05.05.2022година от 13,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на Предложение с вх.№46/26.04.2022г. (08-00-480/26.04.2022 г. ) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Определяне на представител на Община Годеч в Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – София.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 49/27.04.2022г. (08-00-489/27.04.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот-частна общинска собственост с площ от 60 кв.м, придаващ се по регулация към УПИ IX-20, кв. 2 по действащия регулационен план на с.Мургаш, община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

3. Разглеждане на Предложение с вх.№50/27.04.2022г. (08-00-490/27.04.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ незастроен УПИ /парцел/ XXIV-1553 с площ от 646кв.м, находящ се в кв.124 по действащия регулационен план на град Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 51/27.04.2022г. (08-00-491/27.04.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ незастроен УПИ /парцел/ XXV с площ от 544 кв.м, находящ се в кв.124 по действащия регулационен план на град Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

5. Разглеждане Предложение с вх.№48 /27.04.2022г. (08-00-488/27.04.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отдаване под наем чрез публично оповестен търг на общински нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ помещение №3 с площ от 27 кв.м, находящо се в сградата на Младежки дом, УПИ I, кв. 132а по плана на гр.Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

6. Разглеждане на Предложение с вх.№53/27.04.2022г. (08-00-493/27.04.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП на с.Разбоище в кв. 7 и 9.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

7. Разглежданена Предложение с вх.№45/26.04.2022г. (08-00-479/26.04.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Честване на празника на града „Видовден“.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Здравеопазване, социална политика, образование, култура”

8. Разглеждане на Предложение с вх.№ 52/27.04.2022г. (08-00-492/27.04.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Годеч за 2022.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Младежта и спорта”

9. Разглеждане Предложение с вх.№ 47/27.04.2022 г. от Мария Владимирова - председател на ОбС-Годеч относно: Допълнително възнаграждение за постигнати резултати на кмета на Община Годеч.
Вносител: Председател на ОбС-Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

10. Разглеждане на Предложение с вх.№ 54/27.04.2022г. (08-00-495/27.04.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Бъдещо разпореждане с общински имот.
Вносител: Председател на ОбС-Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”


11. Други.
11.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.
   
   
 Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 03.05.2022 г. от 13,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.  
   
     
      Мария Владимирова
Председател на ОбС – Годеч


27.04.2022 г.

=============================================================