ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 31.05.2022 година

П О К А Н А
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинскисъвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

       Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 31.05.2022 година от 13,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 62/25.05.2022г. (08-00-622/25.05.2022 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2022 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 63/25.05.2022г. (08-00-620/25.05.2022 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Възлагане изпълнение на дейностите по проект „ Патронажна грижа + в Община Годеч”.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 64/25.05.2022г. (08-00-617/25.05.2022 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ имот с площ от 95 кв.м, придаващ се регулация към УПИ IV-223, находящ се в кв.31 по плана на с.Туден, община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

4. Разглеждане на Предложение с вх.№65/25.05.2022г. (08-00-616/25.05.2022 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Определяне на представител на Община Годеч в Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – София.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

5. Разглеждане Предложение с вх.№ 66/25.05.2022 г.от Мария Владимирова-председател на ОбС-Годеч относно: Определяне на представител на Община Годеч в Областната комисия за изработване на областна аптечна карта.
Вносител: Председател на ОбС-Годеч
Становище: ПК по „Здравеопазване, социална политика, образование, култура”

6. Разглеждане на Предложение с вх.№ 67/25.05.2022г. (08-00-621/25.05.2022 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отчет за изпълнение на Програма за закрила на детето за 2021 година и приемане Програма за закрила на детето за 2022 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Младежта и спорта”

7. Разглеждане на Предложение с вх.№ 54/27.04.2022г. (08-00-495/27.04.2022 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Включване на ДГ „Юрий Гагарин” и СУ ”Проф. д-р Асен Златаров” в списъка на защитените детски градини и защитените училища за учебната 2022/2023 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Здравеопазване, социална политика, образование, култура”

8. Разглеждане на Предложение с вх.№ 69/25.05.2022г. (08-00-618/25.05.2022 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:Включване на СУ ”Проф. д-р Асен Златаров” гр.Годеч в списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2022/2023 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Здравеопазване, социална политика, образование, култура”

9. Други
9.1.Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

 Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 30.05.2022 г. от 13,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.  
       
      Мария Владимирова
Председател на ОбС – Годеч
25.05.2022 г

==================================================