ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 16.06.2022 година

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинскисъвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието мус общинската администрация

       Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4 , т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 16.06.2022година от 13,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 75/10.06.2022 г. от Мария Владимирова – председател на Общински съвет-Годеч Годеч относно: Изменение на Решение № 65 от 16.06.2021 г.
Вносител: Председател на ОбС-Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 81/10.06.2022 г. (08-00-705/10.06.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:Закупуване на транспортно средство и извършване на морфологичен анализ на отпадъците от отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
3. Разглеждане на Предложение с вх.№77/10.06.2022 г. (08-00-706/10.06.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:Актуализация на бюджета на Община Годеч и поименния списък на капиталовите разходи за 2022 г.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
4. Разглеждане на Предложение с вх.№78/10.06.2022 г. (08-00-707/10.06.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот №2014 с площ от 190кв.м, придаващ се по регулация към УПИ ХХ-1919, находящ се в кв.110 по плана нагр.Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
5. Разглеждане на Предложение с вх.№79/10.06.2022 г. (08-00-708/10.06.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ УПИ/парцел/ XII-1484 за обществено обслужване, с площ от 855 кв.м, находящ се в кв.110 по плана на гр.Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
6. Разглеждане Предложение с вх.№ 80/10.06.2022 г. (08-00-709/10.06.2022 г.) от Надя Сотирова – Заместник-кмет на община Годеч относно:Провеждане на търгове по чл. 37и, ал. 13 и ал. 14 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023 година.
Вносител: Заместник-кмет на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
7. Разглеждане на Предложение с вх.№82/10.06.2022 г. (08-00-710/10.06.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:Издаване на Запис на заповед от Община Годеч в полза на ДФ „Земеделие“ обезпечаваща авансово плащане на дейности по Административен договор № BG06RDNP001-19.462-0003-С01/15.09.2021 г., сключен между Община Годеч, ДФ „Земеделие“ и Местна инициативна група „Берковица и Годеч“ за безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
8. Разглеждане на Предложение с вх.№ 83/10.06.2022 г. (08-00-7111/10.06.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:Издаване на Запис на заповед за финансиране на разходи за ДДС по авансово плащане на Административен договор № BG06RDNP001-19.462-0003-С01/15.09.2021 г., сключен между Община Годеч, ДФ „Земеделие“ и Местна инициативна група „Берковица и Годеч“ за безвъзмездна финансова помощ по ПРСР за периода 2014 – 2020 г.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
9. Разглеждане на Предложение с вх.№ 85/10.06.2022 г. (08-00-712/10.06.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:Кандидатстване на Община Годеч по мярка 19.2 – 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“, финансирана по Програма за развитие на селските райони.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
10. Разглеждане на Предложение с вх.№ 86/10.06.2022 г. (08-00-713/10.06.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:Кандидатстване на Община Годеч с проектно предложение пред Министерство на младежта и спорта за финансово подпомагане на изграждане и обновяване на спортни обекти – държавна и общинска собственост
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
11. Разглеждане на Предложение с вх.№ 87/10.06.2022 г. от Мария Владимирова – председател на Общински съвет-Годеч Годеч относно:Определяне на нов представител на Община Годеч в Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“.
Вносител: Председател на ОбС-Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
12. Разглеждане на Предложение с вх.№ 84/10.06.2022 г. (08-00-714/10.06.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Определяне на продажна цена на поцинковани кофи за смет- 110 литра.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
13. Други
13.1.Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

 Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 15.06.2022 г. от 13,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.    

Мария Владимирова
Председател на ОбС – Годеч
10.06.2022 г.

===========================================================