ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 29.06.2022 година

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинскисъвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието мус общинската администрация

       Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 29.06.2022година от 15,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане на Предложение с вх.№93/22.06.2022г. (08-00-760/22.06.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Промяна на одобрената обща численост на Звено „Чистота и озеленяване“.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

2. Разглеждане на Предложение с вх.№77/10.06.2022г. (08-00-706/10.06.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч и поименния списък на капиталовите разходи за 2022 г.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

3. Разглеждане на Предложение с вх.№94 /23.06.2022 г. от Мария Владимирова – председател на ОбС-Годеч относно: Приемане на Годишен отчет и баланса на „Медицински център - Годеч” ЕООД за 2021 година.
Вносител: Председателя на ОбС
Становище: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС"

4. Разглеждане на Предложение с вх.№95/23.06.2022г. (08-00-762/23.06.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на задание и даване съгласие за изработване на ПУП – Парцеларен план за осигуряване на трасе за оптичен кабел в землището на с.Шума.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

5. Други
5.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.
   
 Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 28.06.2022 г. от 15,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.   
   
Председател на ОбС – Годеч                      Мария Владимирова /П/
23.06.2022 г.

=========================================================================