ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 04.08.2022 година

П О К А Н А
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинскисъвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието мус общинската администрация

          Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 и чл.24, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 04.08.2022 година от 13,00 часа в Голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
    1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 104/28.07.2022 г. (08-00-929/28.07.2022 г.) от Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № РД-251/15.07.2022 г. относно: Обсъждане и съгласуване на общинска транспортна схема.
Вносител: Надя Сотирова  –  за кмет на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
    2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 99/27.07.2022 г. (08-00-914/27.07.2022 г.) от Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № РД-251/15.07.2022 г. относно: Съгласуване на схема за разполагане на преместваеми обекти върху терен общинска собственост в УПИ I-за спорт, кв.134 по плана на гр.Годеч.
Вносител: Надя Сотирова  –  за кмет на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
     3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 100/27.07.2022 г. (08-00-918/27.07.2022 г.) от Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № РД-251/15.07.2022 г. относно: Одобряване на проект за изменение на действащия ПУП на град Годеч в квартали 25 и 27.
Вносител: Надя Сотирова  –  за кмет на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
    4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 101/27.07.2022 г. (08-00-915/27.07.2022 г.) от Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № РД-251/15.07.2022 г. относно: Даване съгласие за изменение на ПУП на град Годеч в квартал 72.
Вносител: Надя Сотирова  –  за кмет на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
    5. Разглеждане на Предложение с вх.№ 102/27.07.2022 г. (08-00-916/27.07.2022 г.) от Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № РД-251/15.07.2022 г. относно: Даване съгласие за изменение на ПУП на град Годеч в квартал 119.
Вносител: Надя Сотирова  –  за кмет на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
    6. Разглеждане на Предложение с вх.№ 103/27.07.2022 г. (08-00-917/27.07.2022 г.) от Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № РД-251/15.07.2022 г. относно: Даване съгласие за изменение на ПУП на село Шума в квартал 6.
Вносител: Надя Сотирова  –  за кмет на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
    7. Други
7.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани. 

Заседанието на постоянните комисии ще се проведе на 02.08.2022 г. от 13,00 часа в Голямата заседателна зала на Община Годеч.  

                  Коци Костадинов
                 Заместник-председател на ОбС – Годеч

28.07.2022 г.
=================================================