ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 22.11.2022 година

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

         Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 22.11.2022 година от 17,30 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:   
1.   Разглеждане Докладна записка с вх.№ 146 / 21.11.2022 г. (08-00-1479 / 21.11.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч и поименния списък на капиталовите разходи за 2022 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

Заседанието на постоянната комисия ще се проведе на 22.11.2022 г. от 17,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч. 

      Председател на ОбС – Годеч
      Мария Владимирова 

21.11.2022 г.
========================================================