ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 12.04.2023 година

П О К А Н А
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинскисъвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието мус общинската администрация

      Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 12.04.2023 година от 13,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

    1. Разглеждане Предложение с вх.№ 65 / 05.04.2023 г. от Мария Владимирова – председател на Общински съвет-Годеч относно: Решение №30 и Решение №31, върнати за ново обсъждане в общински съвет със Заповед №ВР-14 / 29.03.2023 година на Областния управител на Софийска област.
Вносител: Председател Общински съвет
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
    2. Разглеждане Предложение с вх.№ 49 / 14.03.2023 г. от Тодор Тодоров - общински съветник относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Райна Здравкова Димитрова.
Вносител: Общински съветник
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
    3. Разглеждане Предложения с вх.№ 48 / 14.03.2023 г. и вх. № 66 / 05.04.2023 г. от общински съветници относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на всеки ученик, завършващ средно образование и на учениците, постигнали отличен успех през гимназиалния етап на обучение в СУ „Проф. д-р Асен Златаров” гр.Годеч.       
Вносител: Общински съветници
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
    4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 64 / 05.04.2023 г. от Мария Владимирова – председател на Общински съвет-Годеч относно: Относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Годеч и неговите комисии за периода от 01.01.2022 – 31.12.2022 година
Вносител: Председател на Общински съвет
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
    5.  Разглеждане на Предложение с вх.№ 57 / 05.04.2023 г. (08-00-499 / 05.04.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Издаване на Запис на заповед от Община Годеч в полза на ДФ „Земеделие“ обезпечаваща авансово плащане по одобрено заявление № 19-19-2-01-28/27.09.2022 г. за планираните дейности и разходи за 2023 г. на Сдружение „Местна инициативна група–Берковица и Годеч“ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“, на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., във връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-141/21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“, на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, сключено между Управляващия орган на ПРСР за периода 2014-2020 г. и Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
    6. Разглеждане на Предложение с вх.№ 58 / 05.04.2023 г. (08-00-500 / 05.04.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отпускане на временна финансова помощ на Сдружение „МИГ-Берковица и Годеч“, във връзка с изпълнение на одобрено проектно предложение № BG06RDNP001-19.610-0017  „Подготовка на стратегия за местно развитие с участието на местната общност на територията на общини Берковица, Годеч, Драгоман“ от ПРСР за периода 2014-2020 г.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
    7. Разглеждане на Доклад с вх.№ 67 / 05.04.2023 г. (08-00-510 / 05.04.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Приемане на План на приходите и Разчет на разходите на Община Годеч за 2023 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
    8. Разглеждане на Предложение с вх.№ 61 / 05.04.2023 г. (08-00-503 / 05.04.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Изготвяне на експертна пазарна стойност на 79/3038 кв.м. идеални части от недвижим имот -  частна общинска собственост, представляващ УПИ /парцел/  X – за ОЖС с площ от 3 038 кв.м, находящ се в кв. 42 по плана на гр. Годеч, Община Годеч, област Софийска
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
    9. Разглеждане на Предложение с вх.№ 55 / 05.04.2023 г. (08-00-496 / 05.04.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ: павилион със застроена площ от 68.00 кв. м., в имот № 473 по плана на град Годеч, находящ се на ул. „Нишава” гр. Годеч, община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
    10. Разглеждане на Предложение с вх.№ 56 / 05.04.2023 г. (08-00-497 / 05.04.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отдаване под наем на общински нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ помещение с площ от 16 / шестнадесет / кв.м, бивш зъболекарски кабинет, находящо се в двуетажна масивна сграда, построена през 1962 г., със ЗП от 220 кв.м., попадаща в УПИ/парцел/ IV- за читалище и кметство, в кв. 31, по действащия регулационен план на с. Гинци.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
    11. Разглеждане на Предложение с вх.№ 59 / 05.04.2023 г. (08-00-501 / 05.04.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на части от имот – публична общинска собственост на Агенция за социално подпомагане.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
    12. Разглеждане на Предложение с вх.№ 60 / 05.04.2023 г. (08-00-502 / 05.04.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на части от имот – публична общинска собственост на Агенция по заетостта.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
    13. Разглеждане на Предложение с вх.№ 62 / 05.04.2023 г. (08-00-505 / 05.04.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на действащия ПУП на град Годеч в квартал 127.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
    14. Разглеждане на Предложение с вх.№ 63 / 05.04.2023 г. (08-00-506 / 05.04.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на действащия ПУП на с.Бърля, квартал 12 и 13.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
    15. Разглеждане на Предложение с вх.№ 68 / 05.04.2023 г. (08-00-509 / 05.04.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Приемане на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и одобряване на Предложение за планиране на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Здравеопазване, социална политика, образование, култура”
    16. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 54 / 05.04.2023 г. (08-00-494 / 05.04.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Честване на празника на града „Видовден“.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Здравеопазване, социална политика, образование, култура”
    17. Други
17.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

 Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 10.04.2023 г. от 13,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.      

      
                                                Мария Владимирова
                                                Председател на ОбС – Годеч

06.04.2023 год.
==================================================