ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 30.05.2023 г.

П О К А Н А
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинскисъвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието мус общинската администрация

       Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 30.05.2023 година от 13,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 85 / 22.05.2023г. (08-00-716 / 22.05.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Участие на Община Годеч в Сдружение „Местна инициативна група – Берковица, Годеч, Драгоман“ и определяне на представител на Община Годеч в колективния върховен орган на сдружението.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 84 / 22.05.2023г. (08-00-714 / 22.05.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Продължаване срока на действие на разрешителни за водовземане от подземни води, чрез съществуващи съоръжения на територията на община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 86 / 22.05.2023г. (08-00-717 / 22.05.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2023 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 87 / 22.05.2023г. (08-00-718 / 22.05.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Актуализиране на план на приходите, разчет на разходите и на разпределението на средствата за капиталови разходи на Община Годеч за 2023 г.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

5. Разглеждане на Предложение с вх.№90 / 23.05.2023 г. от Мария Владимирова – председател на ОбС-Годеч относно: Приемане на Годишен отчет и баланса на „Медицински център-Годеч”ЕООД за 2022 година.
Вносител: Председателя на ОбС
Становище: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС"

6. Разглеждане Предложение с вх.№ 88 /22.05.2023 г.от Мария Владимирова-председател на ОбС-Годеч относно: Допълнително възнаграждение за постигнати резултати на кмета на Община Годеч.
Вносител: Председател на ОбС-Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

7. Разглеждане на Предложение с вх.№ 79 / 22.05.2023 г. (08-00-704/ 22.05.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на действащия ПУП на град Годеч в квартал 105.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

8. Разглеждане на Предложение с вх.№ 82 / 22.05.2023 г. (08-00-712/ 22.05.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на действащия ПУП на град Годеч в квартал 132.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

9. Разглеждане на Предложение с вх.№ 83 / 22.05.2023 г. (08-00-713/ 22.05.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на действащия ПУП на село Голеш в квартал 9.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

10. Разглеждане на Предложение с вх.№ 81 / 22.05.2023 г. (08-00-711/ 22.05.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на проект за изменение на ПУП на село Разбоище в квартали 7 и9.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

11. Разглеждане на Предложение с вх.№ 77 / 22.05.2023 г. (08-00-698 / 19.05.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Включване на СУ ”Проф. д-р Асен Златаров” гр.Годеч в списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2023/2024 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Здравеопазване, социална политика, образование, култура”

12. Разглеждане на Предложение с вх.№ 78 / 22.05.2023г. (08-00-699 / 19.05.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Включване на ДГ „Юрий Гагарин” и СУ ”Проф. д-р Асен Златаров” в списъка на защитените детски градини и защитените училища за учебната 2023/2024 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Здравеопазване, социална политика, образование, култура”

13.Разглеждане на Предложение с вх.№ 75 / 22.05.2023 г. (08-00-696 / 19.05.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Годеч за 2023-2025 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Младежта и спорта”

14.Разглеждане на Предложение с вх.№ 80 / 22.05.2023 г. (08-00-710/22.05.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Годеч за 2023 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Младежта и спорта”

15.Разглеждане на Предложение с вх.№ 76 / 22.05.2023 г. (08-00-697 / 19.05.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Приемане на План за действие на Община Годеч за периода 2023-2030 г. в изпълнение на Областната стратегия на Софийска област за равенство, приобщаване и участие на ромите.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Младежта и спорта”
16. Други
16.1.Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.
   
 Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 29.05.2023 г. от 13,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.  
      
      Мария Владимирова
Председател на ОбС – Годеч

23.05.2023 г.
==================================================================