ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 27.06.2023 година

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинскисъвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието мус общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 27.06.2023 година от 13,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 95/21.06.2023г. (08-00-822/21.06.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Актуализиране на план на приходите и разчет на разходите на Община Годеч за 2023 г.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 92/19.06.2023г. (08-00-810/19.06.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Определяне на представител на Община Годеч в Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – София.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 93/19.06.2023г. (08-00-811/19.06.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот-частна общинска собственост, с площ 930 кв.м., представляващ УПИ /парцел/ VI-304, в кв. 28, по действащия регулационен план на с. Гинци, община Годеч, Софийска област, без построената сграда и отстъпеното право на строеж в имота.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 94/20.06.2023г. (08-00-817/ 20.06.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:Одобряване на експертна пазарна стойност на 79/3038 кв.м. идеални части от земя -  частна общинска собственост, представляващ част от УПИ /парцел/  X – за ОЖС, целият с площ от 3 038 кв.м, находящ се в кв. 42 по плана на гр. Годеч, Община Годеч, област Софийска.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

5. Разглеждане на Предложение с вх.№ 95/21.06.2023 г. (08-00-825/ 21.06.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:Искане от Общинска служба по земеделие - гр. Годеч, за предоставяне на земи от общински поземлен фонд съгласно § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и Заключителни разпоредби, към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, БР. 62 ОТ 2010 г.).
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

6. Други
6.1.Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.    

   Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 26.06.2023 г. от 13,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.  

Мария Владимирова
Председател на ОбС – Годеч

 21.06.2023 г.
===============================================