ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 31.08.2023 година

П О К А Н А 
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието мус общинската администрация

      Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 31.08.2023 година от 10,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 107 / 16.08.2023г. (08-00-1054 / 16.08.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Годеч и сметките за средствата от европейския съюз към 31.12.2022 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 111/ 24.08.2023г. (08-00-1089/ 24.08.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на общата численост и структурата на общинска администрация, считано от 01.10.2023 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 110/ 24.08.2023г. (08-00-1091/ 24.08.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Определяне на представител на Община Годеч в Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – София.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 121 / 25.08.2023г. (08-00-1104 / 25.08.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Сключване на договор с превозвач в условията на спешна мярка.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
5. Разглеждане на Доклад с вх.№ 115 / 25.08.2023г. (08-00-1098 / 25.08.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Приемане на бюджет на Община Годеч за 2023 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
6. Разглеждане на Предложение с вх.№ 116 / 25.08.2023г. (08-00-1099 / 25.08.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Искане от Общинска служба по земеделие - гр. Годеч, за предоставяне на земи от общински поземлен фонд съгласно § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и Заключителни разпоредби, към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, БР. 62 ОТ 2010 г.).
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
7. Разглеждане на Предложение с вх.№ 117 / 25.08.2023г. (08-00-1100 / 25.08.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отдаване под наем на общински нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ помещение с № 102, с площ от 17.16 кв. м, находящо се на I (първи) етаж в сградата на бивша поликлиника, в УПИ I- за Районна болница и поликлиника, кв.63, ул. „Грамада” № 2, гр. Годеч, Софийска област.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
8. Разглеждане на Предложение с вх.№ 100 / 14.07.2023 г. (08-00-915 / 14.07.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на проект за изменение на ПУП на град Годеч в квартали 76а, 78, 78а и 78б /Част от околовръстен полигон на махала „Додовица“, гр.Годеч/.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
9. Разглеждане на Предложение с вх.№ 101 / 14.07.2023 г. (08-00-914 / 14.07.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на действащия ПУП на град Годеч в квартал 113.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
10. Разглеждане на Предложение с вх.№ 118 / 25.08.2023 г. (08-00-1101 / 25.08.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на действащия ПУП на град Годеч в квартал 121.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
11. Разглеждане на Предложение с вх.№ 119 / 25.08.2023 г. (08-00-1102 / 25.08.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на действащия ПУП на село Гинци в квартал 50.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
12. Разглеждане на Предложение с вх.№ 120 / 25.08.2023 г. (08-00-1103 / 25.08.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на действащия ПУП на село Разбоище в квартал 2.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
13. Разглеждане на Предложение с вх.№ 113 / 24.08.2023г. (08-00-1093 / 24.08.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Избор на временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
14. Други
14.1.Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 30.08.2023 г. от 10,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.

Мария Владимирова
Председател на ОбС – Годеч

25.08.2023 г.

===========================================