Покана за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 28.12.2023

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч,
неговите комисии и взаимодействието мус общинската администрация

       Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 28.12.2023 година от 13,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 43 / 21.12.2023 г. от Мария Владимирова – Председател на Общински съвет- Годеч относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Годеч и неговите комисии за периода от 01.01.2023 – 31.08.2023 година.
Вносител: Председател на ОбС-Годеч
Становище: ПК по „Местно самоуправление, контрол по решенията и нормативна уредба”

2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 44 / 21.12.2023 г. от Мария Владимирова – Председател на Общински съвет- Годеч относно: Приемане на Програма за работата на Общински съвет – Годеч за 2024 година.
Вносител: Председател на ОбС-Годеч
Становище: ПК по „Местно самоуправление, контрол по решенията и нормативна уредба”

3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 44 / 21.12.2023 г. от Мария Владимирова – Председател на Общински съвет- Годеч относно: Определяне на заместник-делегат от Общински съвет-Годеч в Общото събрание на СДРУЖЕНИЕ НА ЮГОЗАПАДНИТЕ ОБЩИНИ.
Вносител: Председател на ОбС-Годеч
Становище: ПК по „Местно самоуправление, контрол по решенията и нормативна уредба”

4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 48 / 21.12.2023г. (08-00-1689 / 21.12.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отмяна на Решение №18 по Протокол № 3 от 02.03.2022 г. на Общински съвет-Годеч.
Вносител: Кмет на Община Годеч
Становище: ПК по „Местно самоуправление, контрол по решенията и нормативна уредба”

5. Разглеждане на Предложение с вх.№ 25 / 24.11.2023г. (08-00-1590 / 24.11.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на План-сметка и определяне размера и заплащането на такса битови отпадъци за 2024 година.
Вносител: Кмет на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

6. Разглеждане на Предложение с вх.№ 46 / 21.12.2023 г. (08-00-1687 / 21.12.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Актуализиране на наемните цени през 2024 г. с процентното увеличение на минималната работна заплата за страната на отдадените под наем общински имоти и терени на територията на община Годеч.
Вносител: Кмет на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

7. Разглеждане на Предложение с вх.№ 47 / 21.12.2023 г. (08-00-1688 / 21.12.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Изготвяне на експертна пазарна стойност на недвижим имот-частна общинска собственост, с площ от 805 кв.м, представляващ УПИ /парцел/ ХХХ-16, в кв.2 по действащия регулационен план на с.Гинци, община Годеч, без построената в имота сграда.
Вносител: Кмет на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

8. Разглеждане на Предложение с вх.№ 50 / 21.12.2023 г. (08-00-1691 / 21.12.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Вземане на решение за отпускане на финансова помощ.
Вносител: Кмет на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

9. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 51 / 22.12.2023 г. (08-00-1693 / 21.12.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч и Поименния списък на капиталовите разходи за 2023 година.
Вносител: Кмет на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

10. Разглеждане на Предложение с вх.№ 14 / 23.11.2023 г. (08-00-1573 / 23.11.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП на квартал „Молак“, град Годеч в квартали 12 и 19 /нов/.
Вносител: Кмет на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТОРЗЕ”

11. Разглеждане на Предложение с вх.№ 49 / 21.12.2023 г. (08-00-1690 / 21.12.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на задание и допускане изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на подземна оптична кабелна линия, попадаща в неурбанизираната територия на село Шума, община Годеч, Софийска област.
Вносител: Кмет на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТОРЗЕ”

12. Други
12.1.Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.


Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 28.12.2023 г. от 11,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.

Мария Владимирова /П/
Председател на ОбС – Годеч

22.12.2023 г.
========================