Покана за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 21.03.2024г.

материали за заседанието -- ТУК

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

      Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 21.03.2024 година от 12,00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне на Информация по изпълнение на мерките, заложени в Регионална програма за управление на дейностите по отпадъците на регион Костинброд /2021-2028 г./ за 2023 година, съгласно чл. 52, ал.9 от ЗУО.
Вносител: Кмета на община Годеч

2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 64/15.03.2024 г. (08-00-377/15.03.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Одобряване и приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община Годеч за 2023 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 62/15.03.2024 г. (08-00-375/15.03.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Придобиване право на собственост от Община Годеч на недвижим имот, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 15309.30.21, с площ от 2900/4500 идеални части, находящ се в гр. Годеч, местност ПЕПЕЛНИЦА ВАГЕ.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 58/14.03.2024 г. (08-00-371/14.03.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот с площ от 800 кв.м, представляващ УПИ/парцел/ III – 593, находящ се в кв. 17а, по плана на гр. Годеч, област Софийска.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

5. Разглеждане Предложение с вх.№ 63/15.03.2024 г. (08-00-376/15.03.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Искане от ОСЗ - гр.Годеч за предоставяне на земи от общински поземлен фонд съгласно §27, ал.2, т.1 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

6. Разглеждане Предложение с вх.№ 65/15.03.2024 г. от Мария Владимирова – председател на ОбС - Годеч относно: Удължаване срока на договор за възлагане управлението на „Медицински център-Годеч“ ЕООД.
Вносител: Председател на ОбС-Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

7. Разглеждане Докладна записка с вх.№ 66/15.03.2024 г. (08-00-384/15.03.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч и поименния списък за капиталовите разходи за 2024 г.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

8. Разглеждане Предложение с вх.№ 59 / 14.03.2024 г. (08-00-372 / 14.03.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Съгласуване на схема за разполагане на преместваеми обекти върху терен общинска собственост – тротоар на път III-813 в град Годеч”.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТОРЗЕ”

9. Разглеждане на Предложение с вх. № 60/14.03.2024 г. (08-00-373/14.03.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Съгласуване на схема за разполагане на преместваеми обекти върху терен общинска собственост – тротоар на улица с о.т. 2-14 в село Каленовци”.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТОРЗЕ”

10. Разглеждане Предложение с вх.№ 61/14.03.2024 г. (08-00-374/14.03.2024 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Съгласуване на схема за разполагане на преместваеми обекти върху терен общинска собственост – тротоар на улица с о.т. 49-50 в село Гинци”.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТОРЗЕ”

11. Други
11.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 21.03.2024 г. от 10,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.

материали за заседанието -- ТУК 

                           Мария Владимирова /п/
                          Председател на ОбС – Годеч

15.03.2024 г.
=================================================